فایل ورد (word) مقاله مؤلفه¬هاي مهارت¬هاي ارتباطي و ارتباط آنها با ويژگي¬هاي جمعيت‌شناختي در کتابداران دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله مؤلفه¬هاي مهارت¬هاي ارتباطي و ارتباط آنها با ويژگي¬هاي جمعيت‌شناختي در کتابداران دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکي اصفهان دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله مؤلفه¬هاي مهارت¬هاي ارتباطي و ارتباط آنها با ويژگي¬هاي جمعيت‌شناختي در کتابداران دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکي اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله مؤلفه¬هاي مهارت¬هاي ارتباطي و ارتباط آنها با ويژگي¬هاي جمعيت‌شناختي در کتابداران دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکي اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله مؤلفه¬هاي مهارت¬هاي ارتباطي و ارتباط آنها با ويژگي¬هاي جمعيت‌شناختي در کتابداران دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکي اصفهان :
تعداد صفحات :24

هدف: هدف از این پژوهش تعیین و مقایسه میانگین مؤلفه­های مهارت­های ارتباطی و ارتباط آنها با ویژگی­های جمعیت­شناختی در کتابداران کتابخانه­های دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. روش: روش پژوهش، پیمایشی تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه­ استاندارد مهارت­های ارتباطی کویین دام بود. جامعه آماری آن، شامل 117 نفر کتابدار کتابخانه­های دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و روش نمونه­گیری سرشماری بوده است. روایی پرسشنامه­ از روش محتوایی و صوری و پایایی آن­ با استفاده از محاسبه­ی ضریب آلفای کرونباخ برابر 86/. محاسبه و تأیید گردید. روش گردآوری داده­­ها، به شکل مراجعه حضوری و تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی (درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون t تک متغیره، آزمون Manova و LSD) صورت گرفت. یافته­ها: یافته­ها نشان داد که کتابداران دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مهارت­های ارتباطی به نسبت مطلوبی برخوردار هستند. و مؤلفه­های قاطعیت و بینش در کتابداران دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در کتابداران با جنسیت مرد بیشتر از کتابداران با جنسیت زن بوده و تنطیم عواطف در کتابداران گروه سنی 38 تا 47 سال بیشتر از کتابداران با گروه سنی 18 تا 37 سال بوده است. همینطور اختلاف میانگین تنظیم عواطف برحسب مدرک تحصیلی در کتابداران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سطح 05/0 معنادار بوده است، به ­طوری که تنظیم عواطف در کتابداران با مدرک دیپلم کمتر از کتابداران با مدرک کارشناسی بوده است. نتیجه‌گیری: بررسی مؤلفه­های مهارت­های ارتباطی کتابداران مورد بررسی نشان داد که میانگین همه مؤلفه­های از سطح متوسط بالاتر بوده و ارتباط معنی‌داری بین مؤلفه­های قاطعیت و بینش با جنسیت و همین­طور بین تنظیم عواطف با سن و مدرک تحصیلی وجود دارد.

لینک کمکی