فایل ورد (word) مقاله رابطه بين ميزان مهارت‌هاي ارتباطي و ويژگي‌هاي فردي کتابداران کتابخانه??هاي عمومي ?استان ?مازندران ???????

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) مقاله رابطه بين ميزان مهارت‌هاي ارتباطي و ويژگي‌هاي فردي کتابداران کتابخانه??هاي عمومي ?استان ?مازندران ??????? دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله رابطه بين ميزان مهارت‌هاي ارتباطي و ويژگي‌هاي فردي کتابداران کتابخانه??هاي عمومي ?استان ?مازندران ??????? کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله رابطه بين ميزان مهارت‌هاي ارتباطي و ويژگي‌هاي فردي کتابداران کتابخانه??هاي عمومي ?استان ?مازندران ???????،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله رابطه بين ميزان مهارت‌هاي ارتباطي و ويژگي‌هاي فردي کتابداران کتابخانه??هاي عمومي ?استان ?مازندران ??????? :
تعداد صفحات :17

هدف: پژوهش حاضر به منظور شناسایی رابطه میان میزان مهارتهای ارتباطی و ویژگیهای فردی کتابداران کتابخانههای عمومی استان مازندران اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش را تمامی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های عمومی استان مازندران در سال 1394 تشکیل می‌دهند و از روش سرشماری استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ی 18 سوالی مهارت‌های ارتباطی بارتون است و بر اساس پژوهش بهزادجزی در سال 1386 روایی آن توسط اساتید و متخصصان مورد تایید و ضریب پایایی آن 76/0 ذکر گردیده است. داده‌ها با نرم افزار SPSS و با استقاده از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و مجذور کای تجزیه و تحلیل گردیده است. یافتهها: یافتههای پژوهش نشان میدهد که میان میزان مهارت­های ارتباطی با سن، جنسیت، سابقه خدمت کتابداران کتابخانههای عمومی رابطه معناداری وجود ندارد اما میان میزان مهارتهای ارتباطی با سطح تحصیلات و رشته تحصیلی کتابداران کتابخانههای عمومی رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه‌گیری: یافتههای این پژوهش میتواند در هنگام استخدام نیروی انسانی در کتابخانههای عمومی نسبت به شناسایی افراد با مهارتهای ارتباطی بالاکمک نماید و نیز با شناسایی ضعفهای موجود در حوزه مهارتهای ارتباطی در کتابخانههای عمومی زمینه را برای رشد و ترقی این مهارتها از طریق کارگاههای آموزشی فراهم آورد تا کتابداران در ارائه خدمات به کاربران نهایت بهرهمندی از مهارتهای ارتباطی خود را ببرند و در مراجعه مجدد کاربر بهترین روش ارتباط را اتخاذ نمایند.

لینک کمکی