فایل ورد (word) ناوبري زير آب به کمک تلفيق INS ، DVL و SITAN با الگوريتم فيلترکالمن پيشرو و پسخوراند

 فایل ورد (word) ناوبري زير آب به کمک تلفيق INS ، DVL و SITAN با الگوريتم فيلترکالمن پيشرو و پسخوراند دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل ورد (word) ناوبري زير آب به کمک تلفيق INS ، DVL و SITAN با الگوريتم فيلترکالمن پيشرو و پسخوراند  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ناوبري زير آب به کمک تلفيق INS ، DVL و SITAN با الگوريتم فيلترکالمن پيشرو و پسخوراند،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل ورد (word) ناوبري زير آب به کمک تلفيق INS ، DVL و SITAN با الگوريتم فيلترکالمن پيشرو و پسخوراند : سال انتشار : 1395تعداد صفحات :17چکیده مقاله: بدلیل عدم د ستر سی به سیگنال GPS در زیر آب، عموم سامانههای ناوبری زیرآبی از سن سورهای آکو ستیکی ا ستفاده میکنند. در این میان اگرچه DVL ، متداولترین گزینه در تلفیق با INS به حساب می آید؛ ولی در طولانی مدت خطای موقعیت سامانه ناوبری متکی بر INS-DVL بسیار زیاد می شود. برای رفع این م شکل، در مقاله حا ضر علاوه بر تلفیق INS-DVL ، از تطبیق عوارض کف دریا با اندازهگیریهای عمق سنج ف شاری و ارتفاع سنج آکوستیکی با الگوریتم SITAN استفاده شده است.شبیه سازی ها به کمک نرم افزار متلب و الگوریتم تلفیق فیلتر کالمن در دو حالت پیش رو و پسخوراند انجام شده و نتایج با هم مقایسه می شوند. در نهایت ن شان داده می شود تلفیق همزمان INS با DVL و SITAN ، به شرط به کارگیری الگوریتم پ سخوراند، ب شرط بالا بودن دقت نق شه های از پیش ذخیره شده عوارض، باعث مقاوم سازی الگوریتم می شود ... برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنیددانلود این فایل

فایل ورد (word) تاثير تحريكات شنوايي سازمان يافته بر ميزان سطح هوشياري بيماران كمايي

 فایل ورد (word) تاثير تحريكات شنوايي سازمان يافته بر ميزان سطح هوشياري بيماران كمايي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل ورد (word) تاثير تحريكات شنوايي سازمان يافته بر ميزان سطح هوشياري بيماران كمايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تاثير تحريكات شنوايي سازمان يافته بر ميزان سطح هوشياري بيماران كمايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل ورد (word) تاثير تحريكات شنوايي سازمان يافته بر ميزان سطح هوشياري بيماران كمايي : نام کنفرانس، همایش یا نشریه : حياتتعداد صفحات :10زمینه و هدف: فراوانی صدمات تروماتیك و غیر تروماتیك مغزی از یك سو و بهبود وضعیت مراقبت های بهداشتی در حفظ بقای مبتلایان از سوی دیگر باعث افزایش شمار بیماران كمایی شده است. این بیماران اغلب اختلالات فیزیكی، شناختی و حسی دارند و كاهش درون دادهای حسی در بخش های مراقبت ویژه (ICU) آن ها را در معرض خطر محرومیت حسی و اختلالات شناختی بیشتر قرار می دهد. به نظر می رسد به كارگیری برنامه های تحریك حسی در پیشگیری از محرومیت حسی و تسهیل فرآیند بهبودی آن ها موثر باشد.روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی، 30 بیمار كمایی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های شریعتی و سینا به روش نمونه گیری در دسترس به مطالعه وارد شده و به صورت تصادفی با همسان سازی گروهی هم زمان در دو گروه مداخله و كنترل قرار گرفتند. بیماران گروه مداخله به مدت دو هفته، هفته ای 6 روز، روزانه 2 بار به فاصله حداقل 30 دقیقه با نواری ضبط شده (5 تا 15 دقیقه) از صدای فرد مورد علاقه شان در خانواده تحریك شنوایی دریافت نمودند. ابزار بررسی سطح هوشیاری، مقیاس استاندارد كمای گلاسكو (GCS) بود كه به وسیله آن سطح هوشیاری بیماران گروه مداخله قبل و بعد از هر جلسه تحریك (روزانه 4 بار) ارزیابی شد. سطح هوشیاری بیماران گروه كنترل نیز روزانه 4 بار با فواصل زمانی مشابه گروه مداخله ارزیابی شد. هم زمان با ارزیابی GCS، علایم همودینامیك (فشار خون، سرعت نبض و فشار متوسط شریانی) نیز ارزیابی گردید. داده های حاصل توسط نرم افزار SPSS11.5 با استفاده از آزمون های پارامتریک و غیر پارامتریک تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد كه میانگین سطح هوشیاری بیماران در روز اول قبل از مداخله با روز چهاردهم بعد از مداخله تفاوت آماری معناداری داشت در حالی كه در گروه كنترل اختلاف معنادار نبود. از سوی دیگر علی رغم همسان بودن میانگین سطح هوشیاری بیماران هر دو گروه در روز اول قبل از مداخله، اما بین میانگین سطح هوشیاری دو گروه در روز چهاردهم بعد از شروع مداخله اختلاف آماری معنادار وجود داشت.نتیجه گیری: تحریك شنوایی با صدای آشنا در بهبود سطح هوشیاری بیماران كمایی مورد مطالعه اثر مثبت داشته است، لذا پیشنهاد می شود پرستاران با استفاده از یك نوار ضبط شده از صداهای آشنا، تحریك شنوایی مناسب جهت بیماران كمایی بستری در بخش های ICU فراهم نمایند. كلید واژه: كما، تحریك كمایی، تحریك شنوایی، سطح هوشیاری ... برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنیددانلود این فایل

فایل ورد (word) مقاله بررسي سينتيک و ايزوترم جذب کادميم از محلولهاي آبي توسط نانورس‌ها

 فایل ورد (word) مقاله بررسي سينتيک و ايزوترم جذب کادميم از محلولهاي آبي توسط نانورس‌ها دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي سينتيک و ايزوترم جذب کادميم از محلولهاي آبي توسط نانورس‌ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي سينتيک و ايزوترم جذب کادميم از محلولهاي آبي توسط نانورس‌ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي سينتيک و ايزوترم جذب کادميم از محلولهاي آبي توسط نانورس‌ها : تعداد صفحات :16در این پژوهش به بررسی استفاده از نانورس کلوزایتNa+ برای حذف (Cd(II از محلولهای آبی پرداخته ‌شد. این مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی در سیستم ناپیوسته و تحت شرایط محیطی مختلف از جمله تغییرات pH ، زمان تماس، مقدار نانورس و غلظت کادمیم در محلول پرداخته شده است. سینتیک‌های جذب کادمیم بر روی جاذب نانورس بر اساس مدل‌های هو و همکاران و لاگرگرن بررسی شد و ضرایب ایزوترم‌های جذب لانگمیر و فروندلیچ بر مبنای شرایط بهینه محاسبه گردید. نتایج نشان داد که با افزایش pH از 2 تا 8 کارایی جذب افزایش می‌یابد. افزایش زمان تماس باعث افزایش کارایی جذب شد و با افزایش مقدار جاذب کارایی افزایش یافت. همچنین داده‌های به‌دست آمده در این تحقیق برای جاذب نشان می‌دهد جذب کادمیم از مدل سینتیک هو و همکاران و لاگرگرن و همچنین از ایزوترم فروندلیچ تبعیت می‌کند. بر اساس یافته‌های به‌دست آمده از این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که نانورس جاذب بسیار خوبی برای حذف کادمیم از محیط‌های آبی، حتی در غلظتهای بالا است. ... برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنیددانلود این فایل