فایل ورد (word) مقاله ارزيابي ميزان رضايتمندي روستاييان از کيفيت خدمات شرکت آب و فاضلاب روستايي براساس مدل سروکوال مطالعه ي موردي : سکونتگاه هاي روستايي شهرستان دلفان استان لرستان

 فایل ورد (word) مقاله ارزيابي ميزان رضايتمندي روستاييان از کيفيت خدمات شرکت آب و فاضلاب روستايي براساس مدل سروکوال مطالعه ي موردي : سکونتگاه هاي روستايي شهرستان دلفان استان لرستان دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل ورد (word) مقاله ارزيابي ميزان رضايتمندي روستاييان از کيفيت خدمات شرکت آب و فاضلاب روستايي براساس مدل سروکوال مطالعه ي موردي : سکونتگاه هاي روستايي شهرستان دلفان استان لرستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله ارزيابي ميزان رضايتمندي روستاييان از کيفيت خدمات شرکت آب و فاضلاب روستايي براساس مدل سروکوال مطالعه ي موردي : سکونتگاه هاي روستايي شهرستان دلفان استان لرستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله ارزيابي ميزان رضايتمندي روستاييان از کيفيت خدمات شرکت آب و فاضلاب روستايي براساس مدل سروکوال مطالعه ي موردي : سکونتگاه هاي روستايي شهرستان دلفان استان لرستان : تعداد صفحات :38افزایش کیفیت خدمات ارائه شده در نواحی روستایی نیازمند بازخور و دریافت وجه نظر روستائیان و همچنین مشارکت دادن ساکنان روستایی در فرایند توسعه است. بی توجهی به خواست روستاییان چالش های فراوانی را در فراگرد توسعه روستایی در پی خواهد داشت. از‌این‌رو، بررسی و شناساندن نقاط قوت و ضعف خدمات ارائه شده در محیط روستا، برنامه‌ریزان روستایی و فعالان عرصه روستا را در جهت برنامه‌ریزی مناسب و کارآمد یاری خواهد رساند. براین مبنا، این تحقیق با هدف ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنان روستایی از کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت آبفار روستایی با استفاده از ابزار سرکوال صورت پذیرفت. تحقیق حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی به صورت تصادفی بر روی 302 خانوار در سطح سکونتگاه‌های روستایی بخش مرکزی شهرستان دلفان به نسبت تعداد خانوار روستاها انجام شد. بررسی میانگین اهمیت و رضایت در هر یک از ابعاد مقیاس سروکوال گویای شکاف زیاد بین انتظار و ادراک ساکنان روستایی از خدمات آبفار روستایی در بعد محسوسات، قابلیت اعتماد ، اطمینان ، پاسخگویی و همدلی است. هرچند که در بعضی از گویه‌های ابعاد پنجگانه مذکور بهبود در وضعیت روستاها نسبت به گذشته حاصل شد. اما، بی توجهی به خواسته های ساکنان روستایی و مشارکت ندادن آن‌ها در فرآیند خدمات‌رسانی در افزایش شکاف بین ادراکات و انتظارات آن‌ها از خدمات اثر گذار بوده است. ... برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنیددانلود این فایل

فایل ورد (word) بررسي تاثير الگوهاي تضمين کننده عملکرد سيستم مديريت کيفيت ISO 9001 بر نوآوري سازماني کارکنان شرکت زمزم کرمانشاه

 فایل ورد (word) بررسي تاثير الگوهاي تضمين کننده عملکرد سيستم مديريت کيفيت ISO 9001 بر نوآوري سازماني کارکنان شرکت زمزم کرمانشاه دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تاثير الگوهاي تضمين کننده عملکرد سيستم مديريت کيفيت ISO 9001 بر نوآوري سازماني کارکنان شرکت زمزم کرمانشاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تاثير الگوهاي تضمين کننده عملکرد سيستم مديريت کيفيت ISO 9001 بر نوآوري سازماني کارکنان شرکت زمزم کرمانشاه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تاثير الگوهاي تضمين کننده عملکرد سيستم مديريت کيفيت ISO 9001 بر نوآوري سازماني کارکنان شرکت زمزم کرمانشاه : سال انتشار : 1396تعداد صفحات :10چکیده مقاله: پژوهش حاضر باهدف کلی بررسی تاثیر الگوهای تضمین کننده عملکرد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 بر نوآوری سازمانی با توجه به متغیر میانجی انگیزه کارکنان شرکت زمزم کرمانشاه انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان شرکت زمزم شهر کرمانشاه تعداد 250 نفر میباشد که با استفاده جدول مورگان تعداد 150 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی برای مطالعه انتخاب شدند.ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه ای بود که روایی آن توسط جمعی از اساتید گروه مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل دادهها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری با استفاده از نرمافزار AMOS انجام شد. ... برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنیددانلود این فایل

... برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنیددانلود این فایل