فایل ورد (word) مقاله مقايسه ملاک هاي انتخاب کتاب از ديدگاه نوجوانان شهري و روستايي (مطالعه موردي: شهرستان کاشمر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله مقايسه ملاک هاي انتخاب کتاب از ديدگاه نوجوانان شهري و روستايي (مطالعه موردي: شهرستان کاشمر) دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله مقايسه ملاک هاي انتخاب کتاب از ديدگاه نوجوانان شهري و روستايي (مطالعه موردي: شهرستان کاشمر)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله مقايسه ملاک هاي انتخاب کتاب از ديدگاه نوجوانان شهري و روستايي (مطالعه موردي: شهرستان کاشمر)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله مقايسه ملاک هاي انتخاب کتاب از ديدگاه نوجوانان شهري و روستايي (مطالعه موردي: شهرستان کاشمر) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :42

هدف: هدف از این پژوهش، شناسایی و مقایس میزان اهمیت ملاک­های نوجوانان شهری و روستایی برای انتخاب کتاب بر اساس شرایط اجتماعی، امکانات شهری و روستایی بود. روش: این پژوهش از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش متشکل از تمامی دانش­آموزان 12 تا 16 سال مدارس شهرستان کاشمر شامل مناطق شهری و روستایی بود که به روش نمونه­گیری تصادفیِ خوشه­ایِ دو مرحله­ای انتخاب شدند. از دو پرسش‌نام محقق‌ساخته استفاده شد. روایی پرسش‌نامه‌ها توسط متخصصان و پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ اندازه‌گیری گردید. مقدار آلفا به‌ترتیب برابر با 0.86 و 0.84 بود. یافته­ها: نتایج به‌دست‌آمده، میزان اهمیت هریک از ملاک­های اصلی و ملاک­های فرعیِ انتخاب کتاب برای نوجوانان شهری و نوجوانان روستایی را مشخص کرد. در اولویت­بندی ملاک‌های اصلیِ انتخاب کتاب، نوجوانان شهری، «کیفیت محتوا» را اولویت نخست و «قیمت» را اولویت آخر خود انتخاب کردند. همچنین نوجوانان روستایی در اولویت­بندی ملاک­های اصلی انتخاب کتاب، «قیمت» را اولویت نخست و «اعتبار ناشر» را اولویت آخر خود برگزیدند. نتایج پژوهش نشان داد تفاوت معناداری بین نوجوانان شهری و نوجوانان روستایی درخصوص میزان اهمیت ملاک­های انتخاب کتاب وجود داشت (000/0p =). همچنین مشخص شد بین میزان اهمیت ملاک­های انتخاب کتاب در طبقات ضعیف، متوسط و بالای اجتماعی ـ اقتصادی، تفاوت معناداری وجود داشت (000/0p =). افزون براین، رابطه معنادار بین سطح تحصیلات والدین و میزان اهمیت ملاک­های انتخاب کتاب تأیید شد.

لینک کمکی