فایل ورد (word) پرسشنامة راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) پرسشنامة راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) پرسشنامة راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

عنوان پرسشنامه: پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان

روایی و پایایی: دارد

نحوه نمره دهی پرسشنامه و کلید سوالات: دارد

توضیحات:

پرسشنامه راهبردهای شناختی تنطیم هیجان توسط گرنفسکی و همکاران (2001) ساخته شده است که 36آیتم دارد.پاسخگویی به هریك ازآیتمهای آن به صورت مقیاس لیكرت پنج درجه ای (1= تقریبا هرگز، تا 5= همیشه) می باشد. این پرسش­نامه دارای 2 راهبرد مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان و 9 زیرمقیاس است، که در راهبردهای شناختی منفی تنظیم هیجان دامنه­ی نمرات از 1 تا 80 می­باشد و در راهبردهای شناختی مثبت تنظیم هیجان دامنه­ی نمرات از 1 تا 100 می­باشد. پنج زیرمقیاس این پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان مثبت وچهارزیرمقیاس دیگرراهبردهای شناختی تنظیم هیجان منفی هستند:الف) راهبردهای تنظیم هیجان شناختی مثبت: این شیوه مقابله شامل 5زیرمقیاس میباشدوراهبردهای مقابله ای بهنجارمحسوب می شوند که عبارتنداز: 1 پذیرش: تفكربامحتوای پذیرش و تسلیم رخداد 2 تمركزمجددمثبت:فكركردن به موضوع لذتبخش وشاد به جای تفكر درباره حادثه واقعی 3 تمركزمجددبربرنامه ریزی:فكركردن درباره مراحل فائق آمدن برواقعه منفی یاتغییرآن4ارزیابی مجدد مثبت:تفكردرباره جنبه های مثبت واقعه یا ارتقا شخصی 5 اتخاذ دیدگاه: تفکرات مربوط به كم اهمیت بودن واقعه یاتاكید بر نسبیت آن درمقایسه باسایروقایع.ب) راهبردهای تنظیم هیجان شناختی منفی: این شیوه مقابله شامل 4زیرمقیاس میباشدو راهبردهای مقابله ای نابهنجارمحسوب می شوند که عبارتنداز: 1 سرزنش خود: تفكربامحتوای مقصر دانستنوسرزنش خود2 نشخوارفكری: اشتغال ذهنی درباره احساسات وتفكرات مرتبط با واقعه منفی 3 فاجعه انگاری: تفكربامحتوای وحشت ازحادثه 4 سرزنش دیگری:تفكربا محتوای مقصر دانستن وسرزنش دیگران به خاطرآنچه اتفاق افتاده است (گارنفسکی و همکاران، 2001).

لینک کمکی