فایل ورد (word) دانلود پروپوزال آماده: : ارزيابي GIS مبناي آسيبپذيري مساكن شهري در برابر زلزله با استفاده از AHP (مطالعه موردي: بافت فرسوده شهر ميناب) فرم پروپوزال پر شده و تکميل شده نيمه رايگان کارشناسي ارشد و دکتري آماده براي انجام پايان نامه و درس روش تحقيق براي رشته هاي مختلف سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي قسمت هايي از پروپوزال: 1- بيان مسأله: زلزله پديده‌اي است طبيعي كه بي‌توجهي به آن خسارات جبران‌ناپذيري به دنبال خواهد داشت. وقوع زلزله‌هاي شديد بشر را بر آن داشته است كه در فكر تدوين يك برنامه زيربنايي براي كاهش خطرات و آسيب‌هاي ناشي از آن باشد. ويژگي‌هاي زمين‌ساخت كشور، زلزله را به عنوان يكي از مخرب‌ترين عوامل انهدام حيات انساني مطرح نموده است. بررسي‌هاي تاريخي نشان مي‌دهد كه مناطق وسيعي از كشورمان توسط اين حادثه طبيعي متحمل آسيب‌هاي جاني و مالي گرديده است. براساس گزارش سازمان ملل، در سال 2003 ميلادي، كشور ايران در بين كشورهاي جهان رتبه نخست را در تعداد زلزلههاي با شدت بالاي پنج و نيم ريشتر و يكي از بالاترين رتبه‌ها را در زمينه‌ي آسيبپذيري از زلزله و تعداد افراد كشته شده در اثر اين سانحه، داشته است. بـر اساس هميـن گـزارش، در كشور ايـران زلـزلـه وجـه غالب را در بين سـوانـح طبيعـي دارا است (سازمان کاهش بلاياي طبيعي ملل متحد ، 2004). ميتوان گفت آنچه موجب افزايش تلفات در زلزله مي‌شود، زلزله نيست بلكه ساختمان‌هاي غيرمقاوم يا كم مقاومتي است كه دراثر غفلت‌ها، ندانمكاري‌ها، عدم احساس مسئوليت در انجام وظايف توسط دست اندركاران ساخت و ساز اعم از قانون‌گذاران، تدوين‌كنندگان آيين نامه‌هاي لرزهاي و ضوابط شهري و شهرسازي، طراحان و مالكان است كه متناسب با مشاركت خود در ساخت و ساز غيراصولي، باعث بروز چنين فجايعي ميشوند (مهديان، 1381). …………………………… 2- اهميت و ضرورت تحقيق: …………………………… 3- پيشينه تحقيق: …………………………… 4- اهداف تحقيق: ……………………………………. ………………………………….. 5- فرضيه ‏هاي تحقيق: ……………………………………. ………………………………….. 6- مدل تحقيق ………………………… …………………………….. 7- سوالات تحقيق: ……………………………………. ………………………………….. 8- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي (به صورت مفهومي و عملياتي): ……………………………………. ………………………………….. 9- بيان جنبه نوآوري تحقيق: …………………………. ……………………………. 10- روش شناسي تحقيق: الف: شرح كامل روش تحقيق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك): …………………………. ……………………………. ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب يک مدل مفهومي و شرح چگونگي بررسي و اندازه گيري متغيرها: ……………………………………. ………………………………….. ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها : ……………………………………. ………………………………….. د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان): ……………………………………. ………………………………….. ر- روش نمونه گيري و حجم نمونه: ……………………………………. ………………………………….. ز- ابزار تحقيق: ……………………………………. ………………………………….. هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها: ……………………………………. ………………………………….. منابع : ……………………………………. ………………………………….. آسان داک: www.Asandoc.com دانلود نمونه پروپوزال تکميل شده، پروژه پر شده، طرح پيشنهاديه آماده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) دانلود پروپوزال آماده: : ارزيابي GIS مبناي آسيبپذيري مساكن شهري در برابر زلزله با استفاده از AHP (مطالعه موردي: بافت فرسوده شهر ميناب) فرم پروپوزال پر شده و تکميل شده نيمه رايگان کارشناسي ارشد و دکتري آماده براي انجام پايان نامه و درس روش تحقيق براي رشته هاي مختلف سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي قسمت هايي از پروپوزال: 1- بيان مسأله: زلزله پديده‌اي است طبيعي كه بي‌توجهي به آن خسارات جبران‌ناپذيري به دنبال خواهد داشت. وقوع زلزله‌هاي شديد بشر را بر آن داشته است كه در فكر تدوين يك برنامه زيربنايي براي كاهش خطرات و آسيب‌هاي ناشي از آن باشد. ويژگي‌هاي زمين‌ساخت كشور، زلزله را به عنوان يكي از مخرب‌ترين عوامل انهدام حيات انساني مطرح نموده است. بررسي‌هاي تاريخي نشان مي‌دهد كه مناطق وسيعي از كشورمان توسط اين حادثه طبيعي متحمل آسيب‌هاي جاني و مالي گرديده است. براساس گزارش سازمان ملل، در سال 2003 ميلادي، كشور ايران در بين كشورهاي جهان رتبه نخست را در تعداد زلزلههاي با شدت بالاي پنج و نيم ريشتر و يكي از بالاترين رتبه‌ها را در زمينه‌ي آسيبپذيري از زلزله و تعداد افراد كشته شده در اثر اين سانحه، داشته است. بـر اساس هميـن گـزارش، در كشور ايـران زلـزلـه وجـه غالب را در بين سـوانـح طبيعـي دارا است (سازمان کاهش بلاياي طبيعي ملل متحد ، 2004). ميتوان گفت آنچه موجب افزايش تلفات در زلزله مي‌شود، زلزله نيست بلكه ساختمان‌هاي غيرمقاوم يا كم مقاومتي است كه دراثر غفلت‌ها، ندانمكاري‌ها، عدم احساس مسئوليت در انجام وظايف توسط دست اندركاران ساخت و ساز اعم از قانون‌گذاران، تدوين‌كنندگان آيين نامه‌هاي لرزهاي و ضوابط شهري و شهرسازي، طراحان و مالكان است كه متناسب با مشاركت خود در ساخت و ساز غيراصولي، باعث بروز چنين فجايعي ميشوند (مهديان، 1381). …………………………… 2- اهميت و ضرورت تحقيق: …………………………… 3- پيشينه تحقيق: …………………………… 4- اهداف تحقيق: ……………………………………. ………………………………….. 5- فرضيه ‏هاي تحقيق: ……………………………………. ………………………………….. 6- مدل تحقيق ………………………… …………………………….. 7- سوالات تحقيق: ……………………………………. ………………………………….. 8- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي (به صورت مفهومي و عملياتي): ……………………………………. ………………………………….. 9- بيان جنبه نوآوري تحقيق: …………………………. ……………………………. 10- روش شناسي تحقيق: الف: شرح كامل روش تحقيق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك): …………………………. ……………………………. ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب يک مدل مفهومي و شرح چگونگي بررسي و اندازه گيري متغيرها: ……………………………………. ………………………………….. ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها : ……………………………………. ………………………………….. د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان): ……………………………………. ………………………………….. ر- روش نمونه گيري و حجم نمونه: ……………………………………. ………………………………….. ز- ابزار تحقيق: ……………………………………. ………………………………….. هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها: ……………………………………. ………………………………….. منابع : ……………………………………. ………………………………….. آسان داک: www.Asandoc.com دانلود نمونه پروپوزال تکميل شده، پروژه پر شده، طرح پيشنهاديه آماده صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) دانلود پروپوزال آماده: : ارزيابي GIS مبناي آسيبپذيري مساكن شهري در برابر زلزله با استفاده از AHP (مطالعه موردي: بافت فرسوده شهر ميناب) فرم پروپوزال پر شده و تکميل شده نيمه رايگان کارشناسي ارشد و دکتري آماده براي انجام پايان نامه و درس روش تحقيق براي رشته هاي مختلف سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي قسمت هايي از پروپوزال: 1- بيان مسأله: زلزله پديده‌اي است طبيعي كه بي‌توجهي به آن خسارات جبران‌ناپذيري به دنبال خواهد داشت. وقوع زلزله‌هاي شديد بشر را بر آن داشته است كه در فكر تدوين يك برنامه زيربنايي براي كاهش خطرات و آسيب‌هاي ناشي از آن باشد. ويژگي‌هاي زمين‌ساخت كشور، زلزله را به عنوان يكي از مخرب‌ترين عوامل انهدام حيات انساني مطرح نموده است. بررسي‌هاي تاريخي نشان مي‌دهد كه مناطق وسيعي از كشورمان توسط اين حادثه طبيعي متحمل آسيب‌هاي جاني و مالي گرديده است. براساس گزارش سازمان ملل، در سال 2003 ميلادي، كشور ايران در بين كشورهاي جهان رتبه نخست را در تعداد زلزلههاي با شدت بالاي پنج و نيم ريشتر و يكي از بالاترين رتبه‌ها را در زمينه‌ي آسيبپذيري از زلزله و تعداد افراد كشته شده در اثر اين سانحه، داشته است. بـر اساس هميـن گـزارش، در كشور ايـران زلـزلـه وجـه غالب را در بين سـوانـح طبيعـي دارا است (سازمان کاهش بلاياي طبيعي ملل متحد ، 2004). ميتوان گفت آنچه موجب افزايش تلفات در زلزله مي‌شود، زلزله نيست بلكه ساختمان‌هاي غيرمقاوم يا كم مقاومتي است كه دراثر غفلت‌ها، ندانمكاري‌ها، عدم احساس مسئوليت در انجام وظايف توسط دست اندركاران ساخت و ساز اعم از قانون‌گذاران، تدوين‌كنندگان آيين نامه‌هاي لرزهاي و ضوابط شهري و شهرسازي، طراحان و مالكان است كه متناسب با مشاركت خود در ساخت و ساز غيراصولي، باعث بروز چنين فجايعي ميشوند (مهديان، 1381). …………………………… 2- اهميت و ضرورت تحقيق: …………………………… 3- پيشينه تحقيق: …………………………… 4- اهداف تحقيق: ……………………………………. ………………………………….. 5- فرضيه ‏هاي تحقيق: ……………………………………. ………………………………….. 6- مدل تحقيق ………………………… …………………………….. 7- سوالات تحقيق: ……………………………………. ………………………………….. 8- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي (به صورت مفهومي و عملياتي): ……………………………………. ………………………………….. 9- بيان جنبه نوآوري تحقيق: …………………………. ……………………………. 10- روش شناسي تحقيق: الف: شرح كامل روش تحقيق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك): …………………………. ……………………………. ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب يک مدل مفهومي و شرح چگونگي بررسي و اندازه گيري متغيرها: ……………………………………. ………………………………….. ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها : ……………………………………. ………………………………….. د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان): ……………………………………. ………………………………….. ر- روش نمونه گيري و حجم نمونه: ……………………………………. ………………………………….. ز- ابزار تحقيق: ……………………………………. ………………………………….. هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها: ……………………………………. ………………………………….. منابع : ……………………………………. ………………………………….. آسان داک: www.Asandoc.com دانلود نمونه پروپوزال تکميل شده، پروژه پر شده، طرح پيشنهاديه آماده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

دانلود پروپوزال آماده: ارزیابی اثر ضدمیکروبی نانواسانس های اسطوخودوس، درمنه، دارچین و مورد بر روی میکروب های شایع در سینوزیت عفونی

 فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف

زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی

قسمت هایی از پروپوزال:

1- بیان مسأله:

سینوزیت عبارت است از التهاب مخاطات موجود در سینوس های صورت به ویژه سینوس های بینی که توسط عوامل گوناگون از جمله عفونت های میکروبی ایجاد می شود. سینوزیت در بین مراجعان سرپایی به پزشك که احتیاج به تجویز آنتی بیوتیك دارند؛ حدود 75 % از موارد را شامل میشود. از جمله باکتریهای شایع درایجاد این بیماری می توان به استرپتوکوک پنومونیه، استرپتوکوک گروه A، استافیلوکوک اورئوس، پسودوموناس آئروجینوزا، هموفیلوس آنفلوانزا، موراکسلا کاتارالیس، کلامیدیا پنومونیه و مخلوط بی هوازی ها اشاره کرد. در این پژوهش بر روی شماری از این باکتری های درگیردر عفونت سینوزیت از جمله استرپتوکوکوس پنومونیه، استرپتوکوکوس پیوژن، استافیلوکوکوس اورئوس و پسودوموناس آئروجینوزا بررسی هایی صورت می پذیردکه ازجمله باکتریهای شایع در عفونت سینوزیت می باشد. سینوزیت میتواند باعث تب بالا، ضعف، احساس خستگی، از بین رفتن حس چشایی، بویایی و سرفه های خلط دار که هنگام شب بدتر می شود، گردد. ممکن است در موارد بسیار نادر عفونت به استخوانهای صورت و یا غشاء پوشاننده مغز )مننژ( سرایت کند و گاهی ممکن است ایجاد آبسه در ناحیه چشم و یا مغز و یا استخوانهای صورت گردد. درمان این بیماری با توجه به سوشهای شایع و عوامل ایجاد کننده عبارت است از، آنتی بیوتیك+ترکیبات موکولیتیك +ضد احتقانها.

2- اهمیت و ضرورت تحقیق:

3- پیشینه تحقیق:

4- اهداف تحقیق:

..

5- فرضیه ‏های تحقیق:

..

6- مدل تحقیق

..

7- سوالات تحقیق:

..

8- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

..

9- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

10- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفكیك):

ب- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

..

ج – شرح کامل روش (میدانی، كتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :

..

د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

..

ز- ابزار تحقیق:

..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:

..

منابع :

..

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

لینک کمکی