فایل ورد (word) : بررسي رابطه كاربرد تجارت الكترونيك با گسترش صنعت بيمه ايران در شعب گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) : بررسي رابطه كاربرد تجارت الكترونيك با گسترش صنعت بيمه ايران در شعب گيلان صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) : بررسي رابطه كاربرد تجارت الكترونيك با گسترش صنعت بيمه ايران در شعب گيلان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

دانلود پروپوزال آماده: بررسی رابطه كاربرد تجارت الكترونیك با گسترش صنعت بیمه ایران در شعب گیلان

 فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه

قسمت هایی از پروپوزال:

1- بیان مسأله:

در دنیای امروز صنایع خدماتی بخش عمده ای از بازارهارا در بسیاری از کشورهای جهان  به خود اختصاص داده اند. بنابراین گسترش روزافزون تعداد مشاغل خدماتی در کنار افزایش میزان اهمیت این گونه صنایع در تولید ناخالص ملی کشورهای مختلف،موضوع عرضه خدماتی بی عیب و نقص و با کیفیت برتر را به مسأله ای در خور توجه فراوان تبدیل کرده است. (Shafeie,2006).

سازمانهای خدماتی و به طور اخص صنعت بیمه متوجه این موضوع شده اند که به منظور حفظ مشتریان خود و کسب مزیت رقابتی،یکی از موضوعات مهم و کلیدی را که باید همواره مد نظر قرار دهند بهبود کیفیت خدمات خود است. (Kandamputly&Menguc,2004).

با بالا رفتن سطح رقابت در بین شرکت ها و جایگزین شدن روش ها ی سنتی تجارت با روش های مدرن،نیاز به رابطه ای بلند مدت میان شرکت ها و مشتریان وجود دارد و اهداف استراتژیک شرکت های بیمه به گونه ای تغییر یافته که منجر به زیاد شدن کاربرد های فناوری اطلاعات شده است.شرکت های بیمه هنگام استفاده از این کاربردهای فناوری اطلاعات و تکنولوژی های اینترنتی لازم است که ارزیابی سطح آمادگی الکترونیکی را در اولویت قرار دهند.ارزیابی سطح آمادگی الکترونیکی این اطمینان را می دهد که اجرا کردن تکنولوژی جدید در سازمان سودآور و بهره ور خواهد بود. (Ruikar,Anumba and Carrillo,2006).

در این فصل بیان مساله،اهمیت و ضرورت تحقیق،اهداف تحقیق،فرضیه های پژوهش،تعاریف متغیرها، قلمروموضوعی،قلمرو مکانی و قلمرو زمانی تحقیق بیان خواهد شد.

صنعت بیمه به خاطر اهمیت وافر آن در رشد اقتصاد و سلامت جامعه، یکی از مهمترین بخش­های فعال در خدمات مالی است.(برومیده و اعرابی، 1384،ص46 ) بیمه­گری به عنوان یکی ازفعالیتهای اقتصادی بسیار مهم و تاثیرگذار، روز به روز نقش مهم­تری را درفعالیت­های اقتصادی ایفاء می­کند؛ از این رو پیشرفت مستمر در ارائه خدمات بیمه­ای چه از نظر بهبود کیفی و کمی خدمات و چه از نظر ظهور خدمات جدید امری ضروری است. (حقیقی و سیحون، 1387، ص 78 )

درطیسالیاناخیراستفادهازاینترنتبطورگسترده­ایدرسراسردنیاافزایشیافتهاست.بهطوری­که اینتکنولوژیواردزندگیروزمرهافرادشدهاستوآنانبرایبرقراریارتباطبایکدیگرو انتشاراطلاعاتازاینتکنولوژیبهرهمی­برند.اگرچهازاواخردهه1990شرکتهایاروپایی، محصولاتبیمهعمررابصورتآنلاینعرضهکرده­انداماهنوزموفقیتچندانینداشته­اند.دو عاملمانعتوفیقاینکانالفروشاست که عبارتند از:

ـانتظاراتونیازهایکاربراناینترنت

ـپیچیدگیمحصول

دراینزمینهبیمه­گرانهنوزبایددرپیمحصولوفرآیندیباشندکهدقیقتربامحدودیتهایفرآیند آنلاینسازگاراست.وبسایتهاومحصولاتیکهبطورآنلاینعرضهمی­شوندبایدبه گونه­ای طراحیشوندکهانتظاراتمشتریانرامرتفعساختهوفروشوفرآیندصدور را سادهکنند.(نورعلیزداه و همکاران، 1392،ص8) باتوجهبهفراگیرشدنتجارت الکترونیکدرسطحجهانومنطقه،شرکت­هایبیمهنیزنه­تنهاازاینامرمستثنینمی­باشندبلکهبه دلائلزیرهمدربخشصدوروهمدربخشپرداختخسارتنیازمنداستفادهازفناوریاطلاعات و تجارتالکترونیکیمی­باشند:

ـ افزایشسرعتوکیفیتدرارائهخدماتشرکت­هایبیمهبهبیمه­گذاران

ـ افزایشسرعتودقتثبتاطلاعاتبیمه­گذارنجهتسرویس­­دهیبهتروسریع­تربهآنان

ـ پردازشاطلاعاتثبتشدهجهتکاهشخطاهایانسانیوافزایشسرعتدرتصمیم­گیری

ـ افزایشتواناییشرکت­هایبیمهدرخصوصایجادارتباطبابیمه­گرانبینالمللیجهتاستفادهاز دانشروزدنیا

ـ پدیدآمدنریسک­هایجدیدکهباخودنیازجدیدبیمه­ایرابههمراهآوردهاست.(چرائی،1386،ص1 و 2)

2- اهمیت و ضرورت تحقیق:

3- پیشینه تحقیق:

4- اهداف تحقیق:

..

5- فرضیه ‏های تحقیق:

..

6- مدل تحقیق

..

7- سوالات تحقیق:

..

8- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

..

9- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

10- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفكیك):

ب- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

..

ج – شرح کامل روش (میدانی، كتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :

..

د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

..

ز- ابزار تحقیق:

..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:

..

منابع :

..

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

لینک کمکی