فایل ورد (word) ارتباط بين مديريت سود و کفايت سرمايه در بانک هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارتباط بين مديريت سود و کفايت سرمايه در بانک هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارتباط بين مديريت سود و کفايت سرمايه در بانک هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارتباط بين مديريت سود و کفايت سرمايه در بانک هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارتباط بين مديريت سود و کفايت سرمايه در بانک هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت ، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق ارتباط بین مدیریت سود و کفایت سرمایه در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 تا 1394 بود که در این راستا مدیریت سود (متغیر مستقل) و کفایت سرمایه (متغیر وابسته) مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند 20 بانک به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به طور کلی روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. فرضیه ها از طریق نتایج حاصل از الگوهای اقتصادسنجی و رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار گرفتند. به منظور تعیین معنی دار بودن الگوی رگرسیون از آماره F فیشر استفاده شده است. برای بررسی معنی دار بودن ضریب متغیرهای مستقل در هر الگو، از آماره t استیودنت در سطح اطمینان %95، استفاده شده است. بدین منظور از نرم افزارهای EXCEL و EVIWES استفاده شده است. همچنین از آزمون دوربین واتسون نیز برای بررسی نبود مشکل خود همبستگی بین جملات پسماند استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد بین مدیریت سود و کفایت سرمایه در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنادار وجود دارد.

لینک کمکی