فایل ورد (word) ارزيابي اثرات کمال گرايي، خود انگاره و ابعاد خود کنترلي مصرف کننده بر مصرف منزلتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارزيابي اثرات کمال گرايي، خود انگاره و ابعاد خود کنترلي مصرف کننده بر مصرف منزلتي دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارزيابي اثرات کمال گرايي، خود انگاره و ابعاد خود کنترلي مصرف کننده بر مصرف منزلتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارزيابي اثرات کمال گرايي، خود انگاره و ابعاد خود کنترلي مصرف کننده بر مصرف منزلتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارزيابي اثرات کمال گرايي، خود انگاره و ابعاد خود کنترلي مصرف کننده بر مصرف منزلتي :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت ، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

مشتریان امروزی را باید بهتر و کامل تر شناخت تا بتوان مصرف آن ها را تشخیص داد و مطابق نیاز آن ها دمات یا کالا ارایه نمود. هدف این تحقیق فایل ورد (word) ارزيابي اثرات کمال گرايي، خود انگاره و ابعاد خود کنترلي مصرف کننده بر مصرف منزلتي در شرکت ستاره بنز در شهر تهران می باشد.. جامعه آماری این تحقیق تمامی مشتریان شرکت ستاره بنز در سال 1396 در شهر تهران می باشند، بدین منظور تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه که 415 پرسشنامه بین مشتریان شرکت ستاره بنز که به روش تصادفی از بین جامعه آماری انتخاب شده اند توزیع و جمع آوری گردیده است. ابزار گردآوری داده های تحقیق حاضر پرسشنامه است که پایایی پرسشنامه تحقیق حاضر با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته که به میزان 0/960 بوده است. روایی ابزار تحقیق نیز با انجام تکنیک تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفته است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حاضر تاثیر مثبت و معناداری اثر شخصی، اثر هنجاری، اثر اطلاعاتی، ابعاد خود کنترلی، توانایی خود کنترلی، حساسیت خود کنترلی، لذت گرایی، شفافیت خود انگاره، کمال گرایی، محترم شمردن، ارزش های دریافت شده مصرف کننده، ارزش کاربردی، ارزش اجتماعی، ارزش عاطفی بر مصرف منزلتی و مصرف منزلتی بر مصرف خود نمایانه را نشان می دهد.

لینک کمکی