فایل ورد (word) اثر بخشي رويکرد انتخاب بر بهزيستي روانشناختي زنان مطلقه شهرستان نجف اباد سال 1396

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اثر بخشي رويکرد انتخاب بر بهزيستي روانشناختي زنان مطلقه شهرستان نجف اباد سال 1396 دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اثر بخشي رويکرد انتخاب بر بهزيستي روانشناختي زنان مطلقه شهرستان نجف اباد سال 1396  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اثر بخشي رويکرد انتخاب بر بهزيستي روانشناختي زنان مطلقه شهرستان نجف اباد سال 1396،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اثر بخشي رويکرد انتخاب بر بهزيستي روانشناختي زنان مطلقه شهرستان نجف اباد سال 1396 :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس ملي تحقيقات کاربردي در علوم انساني و روانشناسي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

طلاق بدعتی اجتماعی که آثار مخرب آن بر زنان بسیار شدیدتر از مردان است و به سبب مشکلات روانیبسیاری جنبه های مثبت زندگی را متاثر می نماید. پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی رویکرد انتخاب بربهزیستی روانشناختی زنان مطلقه شهرستان نجف آباد میپردازد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرحپیش آزمون/پس آزمون بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان مطلقه شهرستان نجف آباد در سال96 بود. 30 نفر از زنان مطلقه به روش داوطلبانه با جایگزینی تصادفی و در دو گروه گواه و کنترل (15نفر در هر گروه) انتخاب شدند. گروه آزمایش مداخله ی نظریه انتخاب را به شیوه گروهی در 10 جلسه ی90 دقیقه ای دریافت کردند و گروه کنترل نیز در لیست انتظار بودند و هیچ مداخله ای دریافت نکردند.برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد و سطح اطمینان 95 / 0 و نقدار خطایقابل قبول 05 / 0 است. یافته ها نشان داد زنان مطلقه ای که مداخله ی نظریه انتخاب را دریافت کرده بودندمیزان بهزیستی روانشناختی آنان افزایش یافته بود. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت کهرویکرد نظریه انتخاب در افزایش بهزیستی روانشناختی زنان مطلقه شهرستان نجف آباد اثربخش بوده است.

لینک کمکی