فایل ورد (word) بررسي عوامل جامعه شناختي موثر بر انگيزش تحصيلي دانش آموزان متوسطه (مطالعه موردي دانش آموزان متوسطه اول شهر گتوند)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي عوامل جامعه شناختي موثر بر انگيزش تحصيلي دانش آموزان متوسطه (مطالعه موردي دانش آموزان متوسطه اول شهر گتوند) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي عوامل جامعه شناختي موثر بر انگيزش تحصيلي دانش آموزان متوسطه (مطالعه موردي دانش آموزان متوسطه اول شهر گتوند)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي عوامل جامعه شناختي موثر بر انگيزش تحصيلي دانش آموزان متوسطه (مطالعه موردي دانش آموزان متوسطه اول شهر گتوند)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي عوامل جامعه شناختي موثر بر انگيزش تحصيلي دانش آموزان متوسطه (مطالعه موردي دانش آموزان متوسطه اول شهر گتوند) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس ملي تحقيقات کاربردي در علوم انساني و روانشناسي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر انگیزش تحصیلی در میان دانش آموزان متوسطه اول شهرستان گتوندپرداخته است. جامعه آماری 2900 نفر و حجم نمونه 340 نفر بوده است که از روش نمونه گیری تصادفی برای انتخاب افرادنمونه کمک گرفته شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای متشکل از 93 گویه استفاده شد. در این پژوهش به بررسیتاثیر جنسیت، سطح تحصیلات والدین، درآمد ماهیانه خانواده، سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی به عنوان متغیر های مستقلتحقیق بر انگیزش تحصیلی به عنوان متغیر وابسته در قالب فرضیات جداگانه پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که جنسیتپاسخگویان در میزان انگیزش تحصیلی تفاوت معنی داری در دو گروه دختر و پسر ایجاد نکرده است و همچنین با افزایش یاکاهش در میزان درآمد ماهیانه خانواده، افزایش یا کاهشی در میزان انگیزش تحصیلی بوجود نمی آید. از سوی دیگر نتایجپژوهش بیانگر این بود که دانش آموزانی که والدین آنها مدارک تحصیلی بالاتری دارند از میزان انگیزش تحصیلی بالاتریبرخوردار هستند. تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام نشان داد که سرمایه فرهنگی تاثیرگذارترین متغیر برانگیزش تحصیلی بوده است و به تنهایی 18/2 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کرد، متغیرهایی نظیر سن، درآمد،جنسیت، قومیت از مدل حذف شدند که ناشی از عدم قدرت پیش بینی آنها در انگیزش تحصیلی بوده است. دو متغیر سرمایهفرهنگی و سرمایه اجتماعی به ترتیب قویترین پیشبینیکنندههای انگیزه پیشرفت تحصیلی بودند و توانستند تقریبا19/4 درصد از تغییرات آن را تبیین نمایند.

لینک کمکی