فایل ورد (word) اثر پرايمينگ با نيتريک اکسايد بر شاخص هاي جوانه زني گياه دارويي انيسون (Pimpinella anisum L.) در شرايط تنش شوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اثر پرايمينگ با نيتريک اکسايد بر شاخص هاي جوانه زني گياه دارويي انيسون (Pimpinella anisum L.) در شرايط تنش شوري دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اثر پرايمينگ با نيتريک اکسايد بر شاخص هاي جوانه زني گياه دارويي انيسون (Pimpinella anisum L.) در شرايط تنش شوري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اثر پرايمينگ با نيتريک اکسايد بر شاخص هاي جوانه زني گياه دارويي انيسون (Pimpinella anisum L.) در شرايط تنش شوري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اثر پرايمينگ با نيتريک اکسايد بر شاخص هاي جوانه زني گياه دارويي انيسون (Pimpinella anisum L.) در شرايط تنش شوري :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی تحقیق حاضر به منظور اثر پرایمینگ با نیتریک اکساید بر شاخصهای جوانه زنی گیاه دارویی انیسون تحت تنش شوری در سال 1395 در آزمایشگاه زیست شناسی گیاهی مجتمع پروفسور حسابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر به صورت فاکتوریل، در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل دو سطح پرایمینگ بذر (آب خالص (شاهد) و نیتریک اکساید با غلظت 100 میکرومولار) و چهار سطح شوری (صفر، 50، 100و 150 میلی مولار) بودند. در این آزمایش از آب خالص به عنوان شاهد برای سطح صفر شوری (بستر جوانهزنی غیر شور) استفاده شد و برای تهیه سطوح شوری از کلریدسدیم استفاده گردید. بذرهای مورد استفاده در این تحقیق از شرکت پاکان بذر اصفهان تهیه شدند. در پایان آزمایش صفات طول گیاهچه، شاخص طولی بنیه گیاهچه، درصد جوانهزنی، سرعت جوانه زنی و ضریب جوانه زنی اندازه گیری شدند. نتایج تحقیق نشان داد که تنش شوری اثر معنیداری بر صفات طول گیاهچه، شاخص طولی بنیه گیاهچه، درصد و سرعت جوانهزنی داشت به طوری که با افزایش تنش شوری از میانگین این صفات کاسته شد. به طوری که بیشترین شاخص طولی بنیه گیاهچه (141/07) برای سطح شاهد شوری بدست آمد و کمترین میانگین این صفت (50/73) برای سطح 150 میلیمولار حاصل شد. پرامینگ بذرها با نیتریک اکساید نیز اثر معنیداری بر طول گیاهچه، شاخص طولی بنیه گیاهچه و درصد جوانهزنی داشت. ولی بر خلاف تنش شوری این اثر مثبت بود و میانگین این صفات را افزایش داد. کاربرد نیتریک اکساید در شاهد شوری نیز باعث افزایش طول گیاهچه شد همچنین این ترکیب تیماری باعث شد نسبت به دیگر تیمارها درصد جوانیزنی بذور گیاه انیسون افزایش معنیداری پیدا کنند. قابل ذکر است که استفاده از نیتریک اکساید در شوری 50 و 100 میلیمولار نسبت به همین سطوح شوری و عدم استفاده از نیتریک اکساید تاثیر مثبت-تری بر صفات طول ساقهچه، گیاهچه و درصد جوانهزنی داشت به عبارتی احتمالا نیتریک اکساید با خنثی کردن اثر شوری میانگین این صفات را افزایش داده است. به طور کلی با توجه به نتایج بدست آمده از این آزمایش میتوان اظهار داشت که جهت حصول ویژگی های مطلوب جوانه زنی در شرایط شوری، کاربرد نیتریک اکساید میتواند موثر است.

لینک کمکی