فایل ورد (word) اثر سطوح مختلف مواد معدني کلاته بر عملکرد رشدي و پارامترهاي خوني گوساله هاي شير خوار هلشتاين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اثر سطوح مختلف مواد معدني کلاته بر عملکرد رشدي و پارامترهاي خوني گوساله هاي شير خوار هلشتاين دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اثر سطوح مختلف مواد معدني کلاته بر عملکرد رشدي و پارامترهاي خوني گوساله هاي شير خوار هلشتاين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اثر سطوح مختلف مواد معدني کلاته بر عملکرد رشدي و پارامترهاي خوني گوساله هاي شير خوار هلشتاين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اثر سطوح مختلف مواد معدني کلاته بر عملکرد رشدي و پارامترهاي خوني گوساله هاي شير خوار هلشتاين :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

برای بررسی فایل ورد (word) اثر سطوح مختلف مواد معدني کلاته بر عملکرد رشدي و پارامترهاي خوني گوساله هاي شير خوار هلشتاين، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار و 10 تکرار روی گوساله های شیرخوار هلشتاین با وزن تولد 41 ± 0/2 کیلوگرم، در روز 5 پس از زایش، انجام شد. تیمارها شامل: (1 جیره پایه بدون مکمل معدنی کلاته (جیره شاهد)، (2 جیره پایه به همراه 2/5 گرم مکمل معدنی کلاته و (3 جیره پایه به همراه 5 گرم مکمل معدنی کلاته. دوره آزمایش از روز سوم تولد تا زمان ازشیرگیری 65)روزگی) بود. مکملهای آلی با توصیه شرکت سازنده به شیر اضافه و مصرف شد. نتایج بدست آمده از اثر مکمل مواد معدنی کیلاته بر گو ساله های شیرخوار ن شان میدهد که جیره های آزمای شی اثر معنیداری بر م صرف خوراک ندا شتند. میزان مصرف خوراک برای تیمارهای شاهد، 2/5 گرم و 5 گرم مکمل مواد معدنی کیلاته در کل دوره پرورشی به ترتیب 1021/1، 1207/9 و 1208 گرم در روز میباشد. با افزودن مواد معدنی کیلاته اثر معنیداری از لحاظ وزن نهایی بین گروه های آزمایشی مشاهده میشود .(P> 0/05) همانطور که مشاهده میشود گروهی که 5 گرم مواد معدنی کیلاته دریافت کرده است وزن نهایی و افزایش وزن روزانه بیشتری نسبت به گروه شاهد دارد .(P> 0/05) آنالیز داده ها بر فراسنجه های خونی (گلوکز، تری گلیسرید، کلسترول و پروتیین کل، اوره خون، نیتروژن اوره ای خون، آلبومین، کراتین، کلسیم، فسفر و منزیم) نشان داد که مکمل کردن مواد معدنی کیلاته تاثیر معنیداری در مقای سه با گروه شاهد ندارد. افزودن مکمل معدنی کیلاته بر و ضعیت سلامت گو ساله ها اثر معنیداری در مقایسه با گروه شاهد ندارد. به طور کلی استفاده از شکل کیلاته مواد معدنی باعث بهبود وضعیت گوساله های شیرخوار گردید و تفاوتهای موجود در بین گزارشات میتواند به علت نوع مواد معدنی، سن وگونه حیوان مورد استفاده باشد.

لینک کمکی