فایل ورد (word) بررسي تاثير آلاينده هاي هوا برتعداد مراجعه کنندگان بيماران قلبي - تنفسي به بيمارستانهاي آموزشي شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي تاثير آلاينده هاي هوا برتعداد مراجعه کنندگان بيماران قلبي - تنفسي به بيمارستانهاي آموزشي شيراز دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تاثير آلاينده هاي هوا برتعداد مراجعه کنندگان بيماران قلبي - تنفسي به بيمارستانهاي آموزشي شيراز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تاثير آلاينده هاي هوا برتعداد مراجعه کنندگان بيماران قلبي - تنفسي به بيمارستانهاي آموزشي شيراز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تاثير آلاينده هاي هوا برتعداد مراجعه کنندگان بيماران قلبي - تنفسي به بيمارستانهاي آموزشي شيراز :
نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي حفاظت و برنامه ريزي محيط زيست

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

پدیده آلودگی هوا از مهمترین مشکلات زیست محیطی می باشد که سلامت انسانها را تهدید می نماید. گسترش شهرنشینی و توسعه فعالیت های صنعتی به شدت آلودگی هوا را افزایش داده است که از عواقب آن تشدید بیماریهای قلبی وتنفسی می با شد. هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین آلاینده های هوا و تعداد مراجعه کنندگان بیماران قلبی - تنفسی به بیمارستانهای آموزشی شیراز است.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی مقطعی است. دراین مطالعه ارتباط بین آلاینده های مونواکسیدکربن( - CO ،(دی اکسیدگوگرد ( SO2 )، ازن ( O3 )، و مواد معلق با قطر کمتر از 11 میکرون ( PM10 ) با تعداد مراجعه کنندگان بیماران قلبی -تنفسی به بیمارستانهای آموزشی شیراز در طی یک دوره آماری شش ماهه 1931 1931 است. سپس با استفاده از روشهای آماری - SPSS و با استفاده از روابط رگرسیون پواسنی و آزمون آماری تی به تجزیه و تحلیل تاثیر آلاینده های هوا بر تعداد مراجعه کنندگان به بیمارستانهای آموزشی شیراز پرداخته شد . یافته ها: اگر چه مقایسه میانگین غلظت CO ، SO2 و O3 در شهر شیراز با میزان استاندارد نشان داد که میزان آنها در حداستاندارد است، ولیکن میانگین غلظت PM10 از حد استاندارد بیشتر می باشد. نتایج آنالیز تک متغیره نشان داد که اگر چه رابطهمعنی داری بین مونو اکسید کربن و تعداد مراجعین به بیمارستانهای آموزشی وجود دارد )p<0.03( ، ولیکن رابطه بین سایر آلاینده های هوا و تعداد مراجعین دیده نشد )p>0.05( . نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که مهمترین عامل آلاینده هواPM10 است و بیشترین ارتباط مراجعه بیماران قلبی تنفسی به بیمارستانهای شیراز مربوط به – CO است. ولیکن در تهران بین غلظت آلاینده های هوای SO2 و NO2 با حملات آسم در تهران ارتباط معنی داری وجود دارد. در استرالیا مهمترین عامل مراجعه به اورژانس بیمارستان به دلیل مشکلات تنفسی، مرتبط به آلاینده های PM10 و ازن است، در حالی که در امریکا و اروپا ازن مهمترین عامل در مراجعه بیماران به بیمارستان است

لینک کمکی