فایل ورد (word) بررسي موانع و مشکلات زنان روستايي جهت شرکت در دوره هاي آموزشي ترويجي - مطالعه موردي: روستاي سمقاور از توابع شهرستان کميجان استان مرکزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي موانع و مشکلات زنان روستايي جهت شرکت در دوره هاي آموزشي ترويجي - مطالعه موردي: روستاي سمقاور از توابع شهرستان کميجان استان مرکزي دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي موانع و مشکلات زنان روستايي جهت شرکت در دوره هاي آموزشي ترويجي - مطالعه موردي: روستاي سمقاور از توابع شهرستان کميجان استان مرکزي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي موانع و مشکلات زنان روستايي جهت شرکت در دوره هاي آموزشي ترويجي - مطالعه موردي: روستاي سمقاور از توابع شهرستان کميجان استان مرکزي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي موانع و مشکلات زنان روستايي جهت شرکت در دوره هاي آموزشي ترويجي - مطالعه موردي: روستاي سمقاور از توابع شهرستان کميجان استان مرکزي :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي راهکارهاي دستيابي به توسعه پايدار

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

وضعیت زنان هر جامعه نشانگر میزان پیشرفت آن جامعه، و اعتلای کشورها در گرو استفاده هدفمند از تمامی نیروها و استعدادهای انسانی خود و از جمله زنان است. اما این واقعیتها از لحاظ اجتماعی و اقتصادی نامرئی مانده اند و شاید به همین خاطر ، به رغماهمیت و نقش بارز زنان در ابعاد و جوانب مختلف زندگی روستایی و در تحولات و برنامههای اجرا شده به منظور توزیع و ایجاد زیرساختهای توسعه ، سرمایه گذاری بسیار محدودتری در زمینههای آموزشی ترویجی و کلیه فعالیت های پشتیبانی برای آنان صورت – گرفته است. هدف تحقیق حاضر بررسی موانع و مشکلات زنان روستایی جهت شرکت در دوره های آموزشی ترویجی بوده است. – جامعه آماری تحقیق 055 نفر از زنان روستایی شهرستان کمیجان روستای سمقاور است که از این میان، تعداد 05 نفر به روش نمونهگیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 7711 ، انتخاب و اقدام به جمع آوری اطلاعات و تکمیل پرسشنامه ها گردید. این تحقیق از نوع توصیفی بوده و دادههای جمعآوری شده با نرمافزار SPSS پردازش و تحلیل گردید. یافته های تحقیق حاضر نشان داد که از دیدگاه پاسخگویان عمده ترین مشکلات و موانع شرکت در دوره های آموزشی ترویجی زنان روستایی - مشغله کاری زیاد، دوری راه و اعتقادات و ارزش ها بود.

لینک کمکی