فایل ورد (word) بررسي تاثيرمتقابل سديم - کلسيم برسنجش ميزان عنصرمعدني پتاسيم برگ و ميزان کلروفيل a وکلروفيلb دربرگ گياه جو Hordeum vulgare L.) به منظور کاهش اثرات مضرتنش شوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي تاثيرمتقابل سديم - کلسيم برسنجش ميزان عنصرمعدني پتاسيم برگ و ميزان کلروفيل a وکلروفيلb دربرگ گياه جو Hordeum vulgare L.) به منظور کاهش اثرات مضرتنش شوري دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تاثيرمتقابل سديم - کلسيم برسنجش ميزان عنصرمعدني پتاسيم برگ و ميزان کلروفيل a وکلروفيلb دربرگ گياه جو Hordeum vulgare L.) به منظور کاهش اثرات مضرتنش شوري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تاثيرمتقابل سديم - کلسيم برسنجش ميزان عنصرمعدني پتاسيم برگ و ميزان کلروفيل a وکلروفيلb دربرگ گياه جو Hordeum vulgare L.) به منظور کاهش اثرات مضرتنش شوري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تاثيرمتقابل سديم - کلسيم برسنجش ميزان عنصرمعدني پتاسيم برگ و ميزان کلروفيل a وکلروفيلb دربرگ گياه جو Hordeum vulgare L.) به منظور کاهش اثرات مضرتنش شوري :
نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

تنش شوری یکی ازمهمترین مشکلات مناطق خشک و نیمه خشک درجهان است بهمنظوربررسی تاثیر متقابل سدیم - کلسیم برسنجش میزان عنصرمعدنی پتاسیم برگ و میزان کلروفیل a,کلروفیل b دربرگ گیاه جو ازمایشی دردانشگاه ازاداسلامی واحد مشهد درسال 89 بصورت یک طرح کاملا تصادفی با 3تکرار درشرایط گلخانه ای صورت گرفت نشاهای گیاهی یک هفته بعدازکاشت بذور درخاک باسطوح کلرید سدیم 0و50و100و150 میلی مولار و توام با سطوح کلرید کلسیم 0و6و10 میلی مولارتیمارشدند اعمال تش به مدت 5هفته صورت گرفت داده های حاصل با استفاده ازنرم افزارspss16 مورد تحلیل اماری قرارگرفت نتایج بدست امده نشان داد که با افزایش تنش شوری به طور معنی داری میزان پتاسیم برگ و میزان کلروفیل a و کلروفیل b دربرگ کاهش یافت p0/05 درحالیکه افزودن کلسیم به محیط شورباعث افزایش معن یداری درمیزان پتاسیم برگ و میزان کلروفیل a,b دربرگ شدp0/05 کلسیم اثرات زیان اوری تنش شوری را کاهش داد و بیشترین اثرات بهبود دهنده کلسیم درغلظت 6میلی مولارکلرید کلسیم مشاهده شد

لینک کمکی