فایل ورد (word) بررسي خصوصيات مورفولوژيک سه رقم برنجOryza sativa L درکشت توام برنج - اردک کشاورزي ارگانيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي خصوصيات مورفولوژيک سه رقم برنجOryza sativa L درکشت توام برنج - اردک کشاورزي ارگانيک دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي خصوصيات مورفولوژيک سه رقم برنجOryza sativa L درکشت توام برنج - اردک کشاورزي ارگانيک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي خصوصيات مورفولوژيک سه رقم برنجOryza sativa L درکشت توام برنج - اردک کشاورزي ارگانيک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي خصوصيات مورفولوژيک سه رقم برنجOryza sativa L درکشت توام برنج - اردک کشاورزي ارگانيک :
نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

به منظورارزیابی اثرتراکم اردک درکشت توام برنج اردک برخصوصیات مورفولوژیک ارقام برنج ازمایشی درسال 1390 درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اجرا گردید این ازمایش بصورت کرت های خردشده درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درچهارتکرار به اجرا درامد دراین ازمایش عامل اصلی تعداداردک درسه سطح شامل بدون حضوراردک 40و800 قطعه اردک درهکتار و عامل فرعی رقم برنج درسه سطح شامل طارم به عنوان رقم محلی شیرودی و قائم به عنوان ارقام اصلاح شده بودند نتایج حاصل ازتجزیه واریانس بیانگر اختلاف کاملا معنی دارتعداد اردک رقم و برهمکنش آنها ازنظر صفات تعدادپنجه کل تعدادپنجه بارور و طول ریشه بود نتایج بدست امده نشان داد کمترین و بیشترین میزان طول ریشه به ترتیب درتیمار شاهد 25سانتیمتر و تیمار 800 قطعه اردک درهکتار درحدود 41 سانتیمتر دررقم قائم بود این درحالی است که بالاترین تعدادپنجه با مهمترین نقش درعملکردبرنج دررقم شیرودی 23عدد پنجه درکپه نسبت به رقم قائم 21 عدد پنجه درکپه و طارم 19 عدد پنجه درکپه درهمین تیماربه ترتیب به میزان 10و18درصد افزایش تعدادپنجه داشت تعدادپنجه درتیمار شاهد دررقم های شیرودی قائم و طارم به ترتیب 15و14و13 عدد پنجه درکپه نسبت به همین ارقام درتیمار 800 قطعه اردک درهکتاربه ترتیب به میزان 35و33و32درصد کاهش یافت همچنین رقم شیرودی با 95برگ دربوته نسبت به رقم طارم 82قطعه برگ دربوته به میزان 14درصد افزایش را به خود اختصاص داد درپایان نتایج نشان داد که درشرایط ازمایش حاضر رقم شیرودی و تیمار 800 قطعه اردک درهکتاربابالاترین میزان عملکردوخصوصیات مورفولوژیک برتر ازسایر ارقام برنج و تراکم اردک درمزارع برنج بودند

لینک کمکی