فایل ورد (word) تاثيرتنش خشکي برخصوصيات مورفو - فيزيولوژيک لاين هاي اينبرد نوترکيب گندم نان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تاثيرتنش خشکي برخصوصيات مورفو - فيزيولوژيک لاين هاي اينبرد نوترکيب گندم نان دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تاثيرتنش خشکي برخصوصيات مورفو - فيزيولوژيک لاين هاي اينبرد نوترکيب گندم نان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تاثيرتنش خشکي برخصوصيات مورفو - فيزيولوژيک لاين هاي اينبرد نوترکيب گندم نان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تاثيرتنش خشکي برخصوصيات مورفو - فيزيولوژيک لاين هاي اينبرد نوترکيب گندم نان :
نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

به منظورارزیابی تاثیرتنش خشکی برروی خصوصیات مورفو - فیزیولوژیکی لاین های اینبرد نوترکیب گندم مطالعه ای با استفاده از169 لاین درقالب دوطرح لاتیس جداگانه تنش خشکی و شاهد اجرا شد و ازدورژیم رطوبتی مشتمل برابیاری براساس 130و70 میلیمتر تبخیر ازتشتک تبخیر کلاس a به ترتیب معادل 12و16 درصد رطوبت وزنی خاک استفاده شد نتایج حاصل ازتجزیه واریانس داده ها نشان داد که لاین های مورد ارزیابی دارای تفاوت معنی داری ازنظر صفات موردم طالعه بوده اند و کلاستر بدون شکل گروه متحمل با گروه حساس ازلحاظ آزمون t تفاوت معنی داری نشان داد تنش خشکی موجب کاهش محتوای کلروفیل ، b ، a/b عرض برگ طول برگ طول پدانکل ارتفاع بوته سطح برگ پرچم و افزایش محتوای پرولین گردید اگرچه تنش خشکی موجب افزایش محتوای پرولین برگ و کاهش طول پدانکل و سطح برگ پرچم درهردوگروه لاین های حساس و متحمل گردید اما این افزایش و کاهش درصفات مزبور بطور معن یدار یدرلاین های متحمل کمتر ازلاین های حساس بود که میتوان ازاین لاین ها به عنوان لاینهای متحمل به خشک یدربرنامه های اصلاحی استفاده کرد

لینک کمکی