فایل ورد (word) مطالعه همبستگي دوام سطح برگ باعملکرد دانه واجزاء عملکردبرنج زمستانه - بهاره درمنطقه دشت خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مطالعه همبستگي دوام سطح برگ باعملکرد دانه واجزاء عملکردبرنج زمستانه - بهاره درمنطقه دشت خوزستان دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مطالعه همبستگي دوام سطح برگ باعملکرد دانه واجزاء عملکردبرنج زمستانه - بهاره درمنطقه دشت خوزستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مطالعه همبستگي دوام سطح برگ باعملکرد دانه واجزاء عملکردبرنج زمستانه - بهاره درمنطقه دشت خوزستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مطالعه همبستگي دوام سطح برگ باعملکرد دانه واجزاء عملکردبرنج زمستانه - بهاره درمنطقه دشت خوزستان :
نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

ظرفیت منبع قدرت گیاه برنج رابرای جذب تشعشع خورشیدی تعیین می کند دوام سطح برگ عامل مهمی درتعیین ظرفیت منبع محسوب میگردد ازطرفی دیگر اجزا عملکردظرفیت مخزن را تعیین می کنند باتوجه به رابطه منبع و مخزن و اثرمتقابل عملکرددانه و اجزا عملکرد مطالعه همبستگی دوام سطح برگ درمراحل مختلف رشدی گیاه برعملکرددانه و اجزا آن ضروری به نظر می رسد به منظور بررسی همبستگی میان دوام سطح برگ درمراحل مختلف رشدی با عملکرددانه و اجزا عملکرددرکشت زمستانه بهاره برنج درمنطقهدشت خوزستان اندازه گیری سطح برگ دردوره های 15روزه و پس ازمرحله 4تا5برگی انجام گرفت مجموع دوام سطح برگ برای سه مرحله رشدی مرحله 1: کاشت تا پنجه زنی فعال مرحله 2: پنجه زنی فعال تا گلدهی مرحله 3: گلدهی تا برداشت محاسبه شد نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معنی داری بین عملکرد دانه با دوام سطح برگ درهرسه مرحله رشدی وجودداشت اما عملکرددانه بیشترین همبستگی را با مرحله رشدی سوم گلدهی تا برداشت نشان داد r=0/737 افزایش دوام سطح برگ درمرحله رشدی سوم به تنهایی باعث افزایش عملکرد دانه نمی شود بنابراین توسعه عملیات زراعی مناسب به منظورافزایش دوام سطح برگ درتمام مراحل رشدی بهمنظور حصول عملکرددانه بیشتر لازم به نظر می رسد.

لینک کمکی