فایل ورد (word) بررسي وضعيت توسعه فيزيکي - کالبدي روستاها قبل و بعد از تاسيس دهياريها (نمونه موردي :بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي وضعيت توسعه فيزيکي - کالبدي روستاها قبل و بعد از تاسيس دهياريها (نمونه موردي :بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي وضعيت توسعه فيزيکي - کالبدي روستاها قبل و بعد از تاسيس دهياريها (نمونه موردي :بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي وضعيت توسعه فيزيکي - کالبدي روستاها قبل و بعد از تاسيس دهياريها (نمونه موردي :بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي وضعيت توسعه فيزيکي - کالبدي روستاها قبل و بعد از تاسيس دهياريها (نمونه موردي :بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر) :
نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي توسعه روستايي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در سال های اخیر توجه به نواحی روستایی به عنوان پایه و اساس توسعه زیربنا های اقتصادی در جوامع در حال توسعه نظیرایران مورد نظر قرار گرفته است ،در این بین آنچه نمایانگر توسعه روستا خواهد بود وضعیت فیزیکی کالبدی روستا است ،نظر بهاهمیت نقش دهیاری ها در تمامی بخش های ساختاری و مدیریتی نواحی روستایی در سال های اخیر بهبود وضعیتکالبدی –فیزیکی یکی از وظایف مهم دهیاری ها در روستاها است که نشان دهنده عملکرد هر دهیاری است ، با توجه به نقشحاکمیتی بنیاد مسکن در طرح های بهسازی روستایی و کمبود یا نبود نقش دهیاری در انجام این طرحها این تحقیق به بررسیوضعیت فیزیکی-کالبدی روستا های بخش کوه سرخ شهرستان کاشمر قبل و بعد از تاسیس دهیاری با نطر سنجی ازمردمروستاهای این محدوده پرداخته است به همین منظور از بین 28 روستای بخش کوهسرخ با 6135 خانوار 101 خانوار از 15روستا با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند و مورد پرسشگری قرار گرفتند، این تحقیق به لحاظ هدف از نوعکارکردی و از حیث ماهیت و روش علی مقایسه ای است،نتایج تحقیق نشان داد اختلاف معناداری در بهبود وضعیت فیزیکی-کالبدی روستاها قبل و بعد از تاسیس دهیاری دیده نشده و مردم دهیاری را نهادی موثر در اجرای طرح های روستایی نمی دانندزیرا این نهاد نتوانسته در فرایند تهیه و اجرای طرح های بهسازی که در روستا به انجام میرسد نقشی را عهده دار باشد، این فراینددلیلی شده بر توجه نکردن مجریان طرح به ایده و خواسته های روستاییان که این در نهایت عدم مشارکت مردم دراجرای اینطرح ها به دنبال داشته است.

لینک کمکی