فایل ورد (word) بررسي عوامل مؤثر بر واگذاري (برونسپاري) بندر آستارا در راستاي اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي عوامل مؤثر بر واگذاري (برونسپاري) بندر آستارا در راستاي اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي عوامل مؤثر بر واگذاري (برونسپاري) بندر آستارا در راستاي اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي عوامل مؤثر بر واگذاري (برونسپاري) بندر آستارا در راستاي اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي عوامل مؤثر بر واگذاري (برونسپاري) بندر آستارا در راستاي اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي :
نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمين همايش صنايع دريايي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر در واگذاری (برون سپاری) بندر آستارا به بخش خصوصی با استفاده از قرارداد ساخت، بهرهبرداری و انتقال میباشد. متغیرهای مؤثر بر واگذاری (برونسپاری) در این پژوهش با توجه به برخی مطالعات انجام شده سه متغیر اقتصادی، نهادی سازمانی و مدیریتی- اجرایی بوده که در آن معنیدار بودن رابطه، میزان و اولویت هر یک از عوامل سهگانه را بر برونسپاری بندرآستارا مورد بررسی قرار میدهیم. پژوهش مذکور از نظر روش توصیفی- تحلیلی و دارای هدف کاربردی است. جامعه آماری مورد نظر این پژوهش، مجموعه مدیران وکارشناسان پرسنل ستادی سازمان بنادر و دریانوردی در تهران و اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان- بندرانزلی به تعداد 365 نفر که 189 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و از پرسشنامه به عنوان ابزار جمعآوری اطلاعات استفاده شده است. برای آزمون نرمال بودن نمرهمتغیرهای به دست آمده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شد که نشان داد فرض نرمال بودن توزیع متغیرها برقرار است. به همین دلیل برای آزمون فرضیهها از تکنیکهای آمار پارامتریک بهره گرفته شد که در این پژوهش از آزمونهای آماری رگرسیون خطی ساده و رگرسیون سلسله مراتبی با روش گامبهگام و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان میدهد که رابطه بین متغیرهای اقتصادی، نهادی - سازمانی و مدیریتی- اجرایی در برونسپاری بندر آستارا در سطح اطمینان 95 معنیدار است و متغیرهای مستقل مدیریتی- اجرایی، نهادی - سازمانی و اقتصادی به ترتیب بیشترین تا کمترین نقش و اهمیت را در تبیین واریانس متغیر وابسته برون سپاری دارند

لینک کمکی