فایل ورد (word) تحليل هيدروديناميکي پروفيل موج تشکيل شده ناشي از حرکت شناور کاتاماران به روش کسر حجمي سيال VOF

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تحليل هيدروديناميکي پروفيل موج تشکيل شده ناشي از حرکت شناور کاتاماران به روش کسر حجمي سيال VOF دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تحليل هيدروديناميکي پروفيل موج تشکيل شده ناشي از حرکت شناور کاتاماران به روش کسر حجمي سيال VOF  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تحليل هيدروديناميکي پروفيل موج تشکيل شده ناشي از حرکت شناور کاتاماران به روش کسر حجمي سيال VOF،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تحليل هيدروديناميکي پروفيل موج تشکيل شده ناشي از حرکت شناور کاتاماران به روش کسر حجمي سيال VOF :
نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمين همايش صنايع دريايي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

با افزایش اهمیت شناورهای دریایی مدرن در کاربردهای تجاری، تفریحی و نظامی توجه ویژه ای به مطالعه ای ن گونه شناورها جهت به ینه ساز ی معطوف شده است. از جمله این شناورهای مدرن و تندرو شناور کاتاماران با دونیم بدنه مجزا است که امروزه در سطح وسیعی به کار گرفته می شود.در این تحقیق از یک روش شبیه سازی نرم افزاری با نام کسر حجمی سیال یا به اختصارVOFجهت حل میدان جری ان با سطح آزاد در اطراف بدنه شناور کاتاماران که با سرعت ثابت در آب های ساکن در حال حرکت می باشد، استفاده م ی شود . اثرات سرعت و فاصل ه ی ب ین دو ن یم بدنهکاتاماران روی ارتفاع و حالات امواج و نیروهای وارده بر بدنه شبیه سازی و بررسی شده است. همچن ین به منظور تح لی ل و بررس ی، کانتور موج تشکیل شده با نتایج حل عددی جریان پتانسیل خطی شده مقایسه شده اند. این نتایج عددی نشان داد که پروفیل موج در سطح داخلی بدنه شن اور کاتاماران، بزرگ تر از مقادیر سطح بیرونی بدنه می باشد. هنگامی که فاصله ی بین دو نیم بدنه ثابت اما سرعت شناور کاتاماران افزا یش م ی یابد تغییرات پروفیل ارتفاع موج در محدوده ی کوچک تر اتفاق می افتد. با افزایش فاصله بین دو نیم بدنه در سرعت ثابت، تداخل امواج د ر ب ین دو ن یمبدنه شناور کاتاماران کاهش می یابد

لینک کمکی