فایل ورد (word) مقايسهي تعارض کار - خانواده و ابعاد آن در زنان و مردان شاغل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقايسهي تعارض کار - خانواده و ابعاد آن در زنان و مردان شاغل دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقايسهي تعارض کار - خانواده و ابعاد آن در زنان و مردان شاغل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقايسهي تعارض کار - خانواده و ابعاد آن در زنان و مردان شاغل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقايسهي تعارض کار - خانواده و ابعاد آن در زنان و مردان شاغل :
نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي روانشناسي - روانشناسي خانواده

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

تعارض کار- خانواده نوعی از تعارض بین نقشی است که درخواستهای کاری و نقشهای خانوادگی در برخی از زمینه ها با هم ناسازگار وناهماهنگ است، بنابراین ایفای یک نقش مشکلاتی را برای نقشهای دیگر به وجود میآورد. هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسهی تعارضکار- خانواده و ابعاد سهگانهی آن(تعارض کار- خانواده، تعارض خانواده- کار و رفتارهای مبتنی بر تعارض) در کارکنان زن و مرد بود. جامعهآماری پژوهش حاضر، شامل تمامی کارکنان شرکت گاز اهواز بود که بدین منظور، تعداد 260 نفر(دربردارندهی 84 زن و 176 مرد) به عنوان نمونهی پژوهش و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسشنامهی تعارض کار- خانواده کاریکسی به عنوان ابزار پژوهش و روش تحلیل واریانس یکراهه و tتست برای تحلیل دادههای پژوهش به کاربرده شد. نتایج حاصل از دادههای پژوهش نشان داد که تفاوت بین زنان و مردان در نمرهی کل تعارض کار- خانواده و ابعاد سهگانهی آن معنیدار بوده و این تعارض و ابعاد آن در زنان بیشتر از مردان بوده است. از آنجایی که در عصر حاضر شاهد ورود هرچه بیشتر زنان به عرصهی کار و سازمانها میباشیم، مسئولیتهای خانوادگی و شغلی زنان تحت تاثیر قرار گرفته و آنان را مجبور به تن دادن به فشارهای ناشی از اضافه بار نقش و تداخل نقشها میکند تا تعادل میان تعهدات کاری و خانوادگی را حفظ کند

لینک کمکی