فایل ورد (word) ارتباط پليمورفيسم "UTR 5 ژن تيروگلوبولين با خصوصيات لاشه در گوسفند افشاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارتباط پليمورفيسم "UTR 5 ژن تيروگلوبولين با خصوصيات لاشه در گوسفند افشاري دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارتباط پليمورفيسم "UTR 5 ژن تيروگلوبولين با خصوصيات لاشه در گوسفند افشاري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارتباط پليمورفيسم "UTR 5 ژن تيروگلوبولين با خصوصيات لاشه در گوسفند افشاري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارتباط پليمورفيسم "UTR 5 ژن تيروگلوبولين با خصوصيات لاشه در گوسفند افشاري :
نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش بيوتکنولوژي جمهوري اسلامي ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

چربی اعماء و احشا و دنبه درصد قابل توجهی از وزن لاشه در گوسفند را به خود اختصاص می دهد. در تحقیق حاضر ارتباط پلیمورفیسم ژن تیروگلوبولین(TG)با خصوصیات لاشه در گوسفند افشاری مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از تعداد 98 راس بره نر 11 ماهه نمونه خون گرفته و از آنDNA استخراج گردید. آغازگرهای لازم با استفاده از توالی ژن TGگاو طراحی شدند.محصولات حاصل ازPCRبا روشSSCPمورد بررسی قرار گرفت. با بررسی باندها بر روی ژل اکریل آمید، تمامی نمونه ها درگروه ژنوتیپی AA، BB، AB، AC، D-EE - قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین ضخامت چربی بین دنده 13-12 و ژنوتیپ هاتفاوت معنیدار(p<0.05) وجود دارد و ژنوتیپBBکمترین (cm1/38) و ژنوتیپD- بیشترین (cm1/87) میزان انباشت چربی در این ناحیه را دارند بالعکس درصد ضایعات به طور معنیداری در ژنوتیپ ( BB 20 ) از سایر گروهها بیشتر و در ژنوتیپ D- (3/04) کمتر بود. ژنوتیپBBکمترین مقدار عمق عضله راسته (2/09) درصد راسته (15/60) درصد سردست ( 15/87) و درصدلاشه (42/70) را داشت. و همچنین ژنوتیپBBبه طور معنیداری کمترین میزان درصد قلوهگاه (15/08) و وزن قبل از کشتار (52/40) را نشان داد. ژنوتیپD-بیشترین میزان درصد قلوهگاه (16/94) وژنوتیپAB (59/36) بیشترین میزان وزن قبل ازکشتار را داشتند و اختلاف بین گروهها معنیدار بود. با توجه به این یافته می توان ژن TGرا به عنوان یک ژن کاندید برای استفاده در برنامه های اصلاح نژاد این نژاد از گوسفند در نظر گرفت.

لینک کمکی