فایل ورد (word) A"WOT رويکردي متفاوت در برنامه ريزي استراتژيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) A"WOT رويکردي متفاوت در برنامه ريزي استراتژيک دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) A"WOT رويکردي متفاوت در برنامه ريزي استراتژيک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) A"WOT رويکردي متفاوت در برنامه ريزي استراتژيک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) A"WOT رويکردي متفاوت در برنامه ريزي استراتژيک :
نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مديريت

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

عدم اطمینان ناشی ازتغییرا محیطی وکسب سودبیشتر،برنامه ریزی رابهصورت یکضرورت انکارناپذیردرآوردهاست. برنامه-ریزیاستراتژیکشناساییمنظمفرصتهاوتهدیدهایمربوطبهآیندهمیباشد.یکی از ابزارهای بسیار مشهور و قابل استفاده دربرنامهریزی استراتژیک مدل SWOT میباشد. بهرهگیریکاملاز SWOT تنهابراساستحلیلکیفیمیباشد؛دراینمقاله قصدداریمبامعرفیرویکرد ی متفاوتتحت عنوان A’WOT نشاندهیمچگونهمیتوان SWOT راازیکابزارکاملاًکیفی با کمک تکنیک فرآیندتحلیلسلسله مراتبی AHP بهعنوان یکی ازتکنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره به ابزاریک میبرای کمک بهمدیران دراتخاذ تصمیمات استراتژیکی تبدیل نمود.

لینک کمکی