فایل ورد (word) هوشفرهنگي نياز مديران در دهکده جهاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) هوشفرهنگي نياز مديران در دهکده جهاني دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) هوشفرهنگي نياز مديران در دهکده جهاني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) هوشفرهنگي نياز مديران در دهکده جهاني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) هوشفرهنگي نياز مديران در دهکده جهاني :
نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش هوش سازماني و هوش کسب و کار

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

م دیر بای د بتوان د از می ان انب وه ع ادات، باوره ا و اش اراتی ک ه بی انگر ویژگ یه ای همک اران وی اس ت راه ب از کن د. تعام ل ب ا اف راد مس تلزم درک و س ازگاری اس ت. ه وش فرهنگ ی CQ) یعن ی توان ایی درک باف ته ای فرهنگ ی ن ا آش نا و درآمیخ تن آنه ا ب ا یک دیگر، ام ا فرات ر از آن، ش خصرا ق ادر م یس ازد از روی رفت ار ع ام و خ اصانس ان، رفتاره ای برخاس ته از ی ک فرهن گ خ اصرا شناس ایی کن د. رهب ران در دهک ده جه انی م ی بایس ت در مح یط ب از جه انی، ج ایی ک ه در آن فرهن گ ه ای متف اوت، خط رات متن وع و چالش های ف راوان وج ود دارد فعالی ت نماین د .ب رای انج ام وظیف ه در ای ن چن ین محیط ی آن ان نیازمن د دان ش ، مه ارت و ویژگیه ای شخص یتی میباش ند .ش اید در می ان ای ن ف اکتور ه ا، ه وش هیج انی و ه وش فرهنگ ی س هم بیش تری در موفقی ت ای ن رهب ران داش ته باش د . ای ن دو ف ا کت ور زمینه ای را ب رای درک بهت ر رهب ری در مح یط ه ای چند فرهنگی و همچنین انطباقاتی که باید صورت پذیرد، فراهم می آورند. ای ن مقال ه ب ه اهمی ت ه وش فرهنگ ی در می زان موفقی ت م دیران در دهک ده جه انی و راهه ای رس یدن ب ه ای ن موفقی ت را مش خص و ارائ ه م ی کن د همچن ین ب ه مراح ل رش د ، آم وزش ه ای رس می ب رای ارتق ا و فراین د تقوی ت ه وش فرهنگ ی پرداخته که برای موفقیت مدیران در دهکده جهانی الزام آور است .

لینک کمکی