فایل ورد (word) بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکردمالی شرکت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکردمالی شرکت دارای 101 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکردمالی شرکت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکردمالی شرکت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکردمالی شرکت :

بررسی تاثیر ثبات سهامداران و مالکان شرکت به عنوان یکی از مباحث حاکمیت شرکتی بر روی عملکرد مدیریت شرکت و نهایتا تاثیر ان بر روی عملکرد مالی شرکت موضوع تحقیقات اخیر گشته است و یافته های محققان بر وجود تاثیر مثبت بر روی کنترل عملکرد مدیریت بصورت کارا و مفید و نهایتا افزایش عملکرد مالی شرکتها دلالت دارد لذا در تحقیق حاضر سعی بر ان شد که به بررسی تاثیر این ویژگی سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت ها در شرکتهای پدیرفته شده در بورس اوراق بهدار تهران در بازه زمانی هشت ساله از سال 80 تا 88 پرداختیم و داده توسط نرم افزار های اکسل و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج حاصل از تحقیق وجود رابطه معنادار مثبتی را تایید نمی کند.

فایل ورد (word) بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکردمالی شرکت
فهرست مطالب

چكیده:1

مقدمه:2

فصل اول:كلیات تحقیق

1-1مقدمه5

2-1 تاریخچه مطالعاتی تحقیق. 5

3-1 بیان مساله و بیان اصلی سوالهای تحقیق. 6

4-1 چارچوب نظری تحقیق. 7

5-1 فرضیه های تحقیق. 9

6-1 اهداف تحقیق. 10

7-1 حدود مطالعاتی. 10

8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 11

فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه15

2-2 بورس اوراق بهادار. 15

3-2 سابقه بازار سرمایه در ایران. 16

4-2 تاریخچه ایجاد بورس اوراق بهادار تهران. 17

5-2 اهمیت حاکمیت شرکتی. 17

6-2 گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی. 19

7-2 سرمایه گذاران نهادی (حقوقی)19

10-2 پیشینه تحقیق. 22

1-10-2 تحقیقات انجام شده در سایر کشورها22

فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه29

2-3 روش تحقیق. 29

3-3 جامعه مطالعاتی تحقیق. 29

4-3 دوره های مالی مورد آزمون. 30

5-3 تبیین مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر ها31

6-3 متغیر های وابسته32

7-3 متغیرهای مستقل. 32

8-3 متغیرهای کنترلی. 33

9-3 روشهای جمع آوری و منابع داده های تحقیق. 33

10-3 روش تجزیه وتحلیل داده ها34

1-10-3 تحلیل همبستگی. 34

1-1-10-3 ضریب همبستگی. 35

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4مقدمه‏38

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها38

3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 40

4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها40

5-4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود41

1-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات فرعی فرضیه اصلی اول:41

1- 1-5-4 فرضیه فرعی اول:41

2-1-5-4 آزمون فرضیه فرعی دوم43

3-1-5-4 آزمون فرضیه فرعی سوم46

4-1-5-4 آزمون فرضیه اصلی اول. 48

2-5-4 آزمون فرضیات فرعی فرضیه اصلی دوم49

1-2-5-4 آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه اصلی دوم49

2-2-5-4 آزمون فرضیه فرعی پنجم51

3-2-5-4 آزمون فرضیه فرعی ششم53

4-2-5-4 آزمون فرضیه اصلی دوم55

3-5-4 آزمون فرضیات فرعی فرضیه اصلی سوم56

1-3-5-4 آزمون فرضیه فرعی اول. 56

2-3-5-4 آزمون فرضیه فرعی هشتم58

3-3-5-4 آزمون فرضیه فرعی نهم60

4-3-5-4 آزمون فرضیه اصلی سوم62

فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5مقدمه66

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها66

1-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول. 66

2-2-5 نتایج فرضیه اصلی دوم69

3-2-5 نتایج فرضیه اصلی سوم72

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 75

4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 75

7-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات اتی. 76

8-5 محدودیت های تحقیق. 76

پیوستها

جدول مربوط به نام شرکت های نمونه آماری. 78

منابع و ماخذ

منابع فارسی:81

منابع لاتین:82

چکیده انگلیسی:84

جدول (1-1) نتایج انجام شده در مورد بررسی ثبات سهامداران. 8

جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری)39

جدول( 2-4) نتایج آزمون کلموگروف –اسمیرنوف برای سه متغیر وابسته تحقیق. 41

جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون. 42

جدول(4-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای فرضیه فرعی اول. 42

جدول (5-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی اول با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 43

جدول (6-4) آزمون فرضیه فرعی دوم (بدون متغیرهای کنترلی)44

جدول (7-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 45

جدول( 8-4 ) آزمون فرضیه فرعی سوم( بدون متغیرهای کنترلی )46

جدول (9-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 48

جدول (10-4) نتایج آزمون فرضیه اصلی اول. 49

جدول (11-4) آزمون فرضیه فرعی چهارم( بدون کتغیرهای کنترلی )50

جدول (12-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 50

جدول (13-4) آزمون فرضیه فرعی پنجم(بدون متغیرهای کنترلی)51

جدول (14-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 52

جدول(15-4) آزمون فرضیه فرعی ششم (بدون متغیرهای کنترلی)53

جدول (16-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی ششم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 55

جدول (17-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی اصلی دوم56

جدول (18-4) آزمون فرضیه فرعی هفتم(بدون متغیرهای کنترلی )56

جدول (19-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی هفتم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 58

جدول (20-4) آزمون فرضیه فرعی هشتم ( بدون متغیرهای کنترلی )59

جدول (21-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی هشتم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 60

جدول(22-4) آزمون فرضیه فرعی نهم ( بدون متغیرهای کنترلی )60

جدول (23-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی نهم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 62

جدول (24-4) نتایج آزمون فرضیه اصلی سوم63

جدول( 25-4) خلاصه نتایج. 64

نمودار (1 -3 ) مدل مفهومی تحقیق. 31

لینک کمکی