فایل ورد (word) بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش دارای 93 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش :

فایل ورد (word) بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش

هدف از این پژوهش ، فایل ورد (word) بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر شیراز است . جامعه مورد مطالعه كلیه كاركنان سازمان آموزش و پرورش در سال تحصیلی 90-1389 است . حجم نمونه ، بر اساس اصول علمی و فرمول تعیین حجم نمونه ، 80 نفر بوده كه با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از جمعیت یاد شده انتخاب شده اند . برای بررسی پرسش های پژوهش از دو ابزار زیر استفاده شده است :

الف : به منظور سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه تعهد سازمانی

ب : به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه رفتار شهروندی

و برای تحلیل نتایج آماری توصیفی و آمار استنباطی (روش آماری تحلیل رگرسیون ) به كار بسته شده است . نتایج پژوهش نشان داده است :

بین تعهد سازمانی کارکنان ورفتار شهروندی آنان رابطه معنادار وجود دارد. وهر قدر میزان تعهد سازمانی کارکنان افزایش یابد، تأثیر بیشتری بر رفتار شهروندی داشته و باعث ارتقاء رفتار شهروندی می شود که در مجموع باعث افزایش اثربخشی وکارایی فعالیتهای سازمان می شود.نیروی انسانی وفادار ، سازگار با اهداف و ارزشهای سازمانی و متمایل به حفظ عضویت سازمانی که حاضر است فراتر از وظایف مقرر ، فعالیت کند ،می تواند عامل مهمی در اثر بخشی سازمان باشد .وجود چنین نیرویی در سازمان توأم با بالارفتن سطوح عملکرد و پایین آمدن میزان غیبت ، تأخیر و ترك خدمت کارکنان است و وجهه سازمان را در اجتماع ، مناسب جلوه داده زمینه را برای رشد و توسعه سازمان فراهم می کند.

كلید واژه ها : تعهد سازمانی ،ابعاد تعهدسازمانی ، رفتار شهروندی ، رفتار شهروند سازمانی

فایل ورد (word) بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش
فهرست مطالب:

عنوان صفحه

فصل اول :( كلیات تحقیق )

1-1- مقدمه....................................................................................................................................................... 2

1-2- بیان مسأله.............................................................................................................................................. 4

1-3- اهمیت موضوع .................................................................................................................................... 6

1-4- اهداف تحقیق........................................................................................................................................ 7

1-4-1- هدف اصلی ...................................................................................................................................... 7

1-5- سئوال و فرضیه های پژوهش ......................................................................................................... 7

1-5-1- سوال اصلی پژوهش ...................................................................................................................... 7

1-5-2- فرضیات فرعی ................................................................................................................................ 7

1-6- مدل تحقیق .......................................................................................................................................... 8

1-7- تعاریف نظری و عملیاتی .................................................................................................................. 8

1-7-1- تعریف نظری.................................................................................................................................... 8

1-7-2- تعریف عملیاتی............................................................................................................................... 9

فصل دوم :( مبانی نظری و پیشینه تحقیق )

2-1- مبانی نظری .......................................................................................................................................... 11

2-1- 1- مبانی نظری رفتار شهروندی ..................................................................................................... 11

2-1-2- مبانی نظری تعهدسازمانی .......................................................................................................... 29

2-2- پیشینه تحقیق...................................................................................................................................... 44

عنوان صفحه

2-2- 1- پیشینه خارج از كشور................................................................................................................. 44

2-2-2- پیشینه داخل كشور....................................................................................................................... 46

فصل سوم : ( روش تحقیق )

3-1- مقدمه .................................................................................................................................................... 58

3-2- روش تحقیق ......................................................................................................................................... 58

3-3- جامعه آماری و روش نمونه گیری :................................................................................................ 59

3-4- روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه‌ای و غیره):............................................................. 59

3-5- ابزار اندازه گیری:.................................................................................................................................. 59

1- پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی .................................................................................................... 59

2- پرسشنامه تعهد سازمانی......................................................................................................................................... 59

3-6- شیوه اجرای پژوهش .......................................................................................................................... 60

3-7- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات:.......................................................................................................... 60

فصل چهارم : ( تجزیه و تحلیل داده ها )

4- 1 – مقدمه.................................................................................................................................................. 62

4-2 ) آمار توصیفی ....................................................................................................................................... 63

4-3) آمار استنباطی....................................................................................................................................... 66

عنوان صفحه

فصل پنجم :( نتیجه‌گیری و پیشنهادها )

5-1- مقدمه ..................................................................................................................................................... 69

5-2- نتیجه گیری و پیشنهاد ..................................................................................................................... 69

5-3- محدودیتها ............................................................................................................................................. 73

فایل ورد (word) بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش
فهرست منابع و مآخذ ................................................................................................................................... 74

الف – فارسی.................................................................................................................................................... 74

ب- لاتین

لینک کمکی