فایل ورد (word) علل افت تحصیلی از دیدگاه معلمان و راههای مقابله با آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) علل افت تحصیلی از دیدگاه معلمان و راههای مقابله با آن دارای 120 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) علل افت تحصیلی از دیدگاه معلمان و راههای مقابله با آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) علل افت تحصیلی از دیدگاه معلمان و راههای مقابله با آن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) علل افت تحصیلی از دیدگاه معلمان و راههای مقابله با آن :

فایل ورد (word) علل افت تحصیلی از دیدگاه معلمان و راههای مقابله با آن

چکیده

این تحقیق در زمینه بررسی علل افت تحصیلی و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه معلمان در مقطع دخترانه متوسطه ناحیه 2 شهرستان اردبیل انجام شد این تحقیق با جامعه آماری 100 نفر معلم با جنسیت زن که در مقطع متوسطه مشغول به تدریس بودند . با استفاده از فرمول گوکران 40 نفر معلم به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند . در این تحقیق جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه استاندارد آقای ناصر آمیغی استفاده گردید و سوالاتی مطرح گردید که عبارتند از : 1-آیا بین میزان در آمد خانواده و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه ای وجود دارد ؟2- آیا بین میزان تحصیلات والدین و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه ای وجود دارد ؟3- آیا بین ویژگی در معلمان و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه ای وجود دارد ؟4- آیا بین میزان علاقه به تحصیل و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه ای وجود دارد ؟5- آیا بین امکانات و فضای آموزشی و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه ای وجود دارد ؟ 6-آیا بین شیوه مدیریت آموزشگاه و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه ای وجود دارد ؟ که این سوالات به روش خی 2 و با نرم افزار spss تحلیل گردید و به سوالات پاسخ داده شدند.در نتیجه در سوال (1) در رابطه با میزان در آمد خانواده و افت تحصیلی دانش آموزان با درجه آزادی 65 و انحراف معیار1.01به اثبات رسید بین میزان در آمد خانواده و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد . هم چنین در رابطه با سوالات 2 تا 6 که بین میزان تحصیلات والدین و افت تحصیلی با درجه آزادی 65 و انحراف معیار 76.49. بین ویژگی در معلمان و افت تحصیلی با درجه آزادی 182 و انحراف معیار1.76. بین میزان علاقه به تحصیل و افت تحصیلی با درجه آزادی 26 و انحراف معیار17.02. بین امکانات و فضای آموزشی و افت تحصیلی دانش آموزان با درجه آزادی 65 و انحراف معیار74.73. بین شیوه مدیریت آموزشگاه و افت تحصیلی دانش آموزان با درجه آزادی 26و انحراف معیار 23.80. انجام گردید به اثبات رسید که بین میزان تحصیلات والدین . ویژگی معلمان . میزان علاقه به تحصیل . فضای آموزشی . شیوه مدیریت آموزشگاه و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنا داری وجود ندارد . ودر پایان پیشنهادات مربوطه برای ادامه تحقیقات ارائه گردید.

واژگان کلیدی : افت، افت تحصیلی

فایل ورد (word) علل افت تحصیلی از دیدگاه معلمان و راههای مقابله با آن
فهرست:

چكیده

فصل اول.. 1

کلیات تحقیق............................1

مقدمه. 3

بیان مسئله 4

اهداف تحقیق.. 7

اهداف کلی.. 7

اهداف جزئی 7

فرضیات تحقیق.. 8

فرضیه 8

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 9

پیامهای افت تحصیلی و مردودی 9

1 - اثرات افت تحصیلی بردانش آموزان 9

2 - اثرات افت تحصیلی در محیط خانواده 10

متغیر های تحقیق.. 12

تعاریف مفهومی واژه ها 13

فصل دوم. 14

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق ............................14

ادبیات نظری 15

افت تحصیلی و تعاریف آن 15

علل افت تحصیلی 21

الف) عوامل داخلی 21

1) نامتناسب بودن روش ها و امکانات آموزشی با محتوای کتب درسی...........................................21

2) نامتناسب بودن معلمان از نظر صلاحیت و شایستگی با نیازهای جامعه.....................................22

3) نامتناسب بودن روش های ارزش یابی و سنجش یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان...................................................................................23

4) عوامل مدیریتی دخیل در افت تحصیلی.......................................23

ب) عوامل خارجی.. 25

1) عوامل مربوط به دانش آموزان ......................................................................25

2) فقر و محرومیت اقتصادی ........................................................................................30

3) شرایط و عوامل فرهنگی و اجتماعی....................................................................................................31

4) شرایط و عوامل خانوادگی......................................................................................................................32

5) تحصیلات والدین.....................................................................................................................................32

6) محدودیت محلی و جغرافیایی و توزیع نامناسب امکانات ورزشی..................................................33

7) ارتباط با دوستان. ...................................................................................................................................34

8) عدم وجود انگیزه تحصیلی در دانش آموز..........................................................................................35

نقش معلمان در افت تحصیلی دانش آموزان 36

معلم کارآمد کیست؟. 36

معلم واقعی کیست؟. 38

ویژگی های معلمان موفق و ناموفق.. 39

درآموزش چه خبر است؟. 41

شیوه تدریس معلم 41

برنامه درسی مدرسه 41

انتظارات و پیش داوری های معلم.. 41

شرایط فیزیکی کلاس 42

تعویض مکرر معلمان.. 42

كیفیت پایین امكانات آموزشی.. 43

علل افت تحصیلی از نظر گزارشگران یونسکو. 44

شیوه های مقابله با افت تحصیلی 46

مقابله با افت تحصیلی در کشورهای آسیا و اقیانوس آرام. 48

پیشینه تحقیق 50

فصل سوم. 53

روش ها و تکنیک ها ........................................................................................................................................................53

مقدمه. 55

تعریف جامعه. 56

تعریف جامعه آماری 56

تعریف نمونه 56

تعریف نمونه آماری 57

ابزار اندازه گیری 57

روش تحقیق.. 58

روش جمع آوری داده ها 58

فصل چهارم. 59

تجزیه و تحلیل داده ها ....................................................................................................................................................59

مقدمه. 61

آمار توصیفی نتایج آماری.. 62

نتایج استنباطی.. 79

فرضیه یک.... 79

فرضیه دو 79

فرضیه سه. 79

فرضیه چهار 80

فرضیه پنج.. 80

فرضیه شش.... 80

یافته های جانبی.. 81

فصل پنجم.. 82

بحث و نتیجه گیری .........................................................................................................................................................82

مقدمه. 84

بحث و نتیجه گیری.. 85

محدودیت در تحقیق.. 87

پیشنهاد. 88

پیوست.. 89

پرسشنامه. 96

منابع. 99

فایل ورد (word) علل افت تحصیلی از دیدگاه معلمان و راههای مقابله با آن
فهرست جدول:
جدول 4-1 توزیع میزان درآمد خانواده و افت تحصیلی…………..………………………………… 62
نمودار 4-1 توزیع میزان درآمد خانواده و افت تحصیلی …………..……...…….……………62
جدول 4-2 انتصاب مدیران مدارس از روی صلاحیت ……….………………..………………………63
نمودار 4-2 انتصاب مدیران مدارس از روی صلاحیت………………….……..…………………63
جدول 4-3 میزان راضی بودن معلمان از شخصیت خود ……………..………………..……………64
نمودار 4-3 میزان راضی بودن معلمان از شخصیت خود…..…………………………………… 64
جدول 4-4 - شیوه تدریس معلمان ….………..……………….………………………………………65
نمودار 4-4 - شیوه تدریس معلمان …….………....……….……………………………………65
جدول 4-5 تدریس معلمان متناسب با رشد تحصیلی خود …………..…..….………………………66
نمودار 4-5 تدریس معلمان متناسب با رشد تحصیلی خود ..…………..………………………66
جدول 4-6 میزان در آمد ماهیانه والدین ……….……...……..……….…………………………… 67
نمودار 4-6 میزان در آمد ماهیانه والدین …………………..……………………………………67
جدول4-7 وضعیت ساختمان آموزشگاه …………..……..…….…..…………………………………68
نمودار 4-7 وضعیت ساختمان آموزشگاه …………………………………………………………68
جدول 4-8 استفاده از وسایل و امکانات آموزشی ………………..……………………………………69
نمودار 4-8 استفاده از وسایل و امکانات آموزشی …………..……..……………………………69
جدول 4-9 تعداد دانش آموزان کلاس …….…………..……..………………………………………70
نمودار 4-9 تعداد دانش آموزان کلاس ……..…………………..………………………………70
جدول4-10 میزان تاثیر مدرک تحصیلی معلمان بر پیشرفت تحصیلی.……..….…………………………71
نمودار 4-10 میزان تاثیر مدرک تحصیلی معلمان بر پیشرفت تحصیلی…….....…..……………… 71
جدول 4-11 میزان تاثیر طراحی سوالات امتحانی ….…….....….….….………………………………72
نمودرا 4-11 میزان تاثیر طراحی سوالات امتحانی …….......…..……..…………………………72
جدول 4-12 تاثیر علاقمندی دانش آموزان بر پیشرفت تحصیلی .………………………………………73
نمودار 4-12 تاثیر علاقمندی دانش آموزان بر پیشرفت تحصیلی….…….……….….……………73
جدول 4-13 تاثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی ……….….…………………………………………74
نمودار 4-13 تاثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی ……............…..…………………………74
جدول 4-14 تاثیر شیوه عمل مدیر آموزشگاه برپیشرفت تحصیلی .…..…….…...………….…………75
نمودار 4-14 تاثیر شیوه عمل مدیر آموزشگاه برپیشرفت تحصیلی .….……….…..…..…..……75
جدول4-15 تاثیر میزان تحصیلات پدر بر پیشرفت تحصیلی …..….……..…….…………..…………76
نمودار 4-15 تاثیر میزان تحصیلات پدر بر پیشرفت تحصیلی …..….……..…..……..…………76
جدول4-16 تاثیر میزان تحصیلات مادر برپیشرفت تحصیلی………..…..….….………………………77
نمودار 4-16 تاثیر میزان تحصیلات مادر برپیشرفت تحصیلی ……….……….……....…………77
جدول4-17 تاثیر دوستی با افراد تحصیل کرده بر افت تحصیلی ….……….……….………….………78
نمودار 4-17 تاثیر دوستی با افراد تحصیل کرده بر افت تحصیلی…………..…….………………78

لینک کمکی