فایل ورد (word) پرسشنامه مهارت هاي شناختي و فراشناختي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) پرسشنامه مهارت هاي شناختي و فراشناختي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) پرسشنامه مهارت هاي شناختي و فراشناختي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه مهارت های شناختی و فراشناختی

از آنجا که این پژوهش به دنبال ساخت تست مهارت های شناختی و فراشناختی است، مراحل زیر برای ساخت آن انجام شد

– گرد آوری نظریه های مربوط به مهارت های شناختی و فراشناختی

– تهیه ویژگی ها و عناصر تشکیل دهنده مهارت های شناختی و فراشناختی

– تهیه گویه های اولیه مقیاس های شناختی و فراشناختی

– تهیه فرم نیمه تجربی مهارت های شناختی و فراشناختی

– بررسی روائی محتوائی مقیاسهای فرم نیمه تجربی با استفاده از نظرخواهی از متخصصان

– اجرای فرم نیمه تجربی بر نمونه کوچکی از دانشجویان در مرحله مطالعه مقدماتی

– محاسبه ضرایب اعتبار، میانگین و انحراف استاندارد مقیاس ها

-محاسبه میانگین و انحراف استاندارد سوال ها

– اعمال اصلاح سوال ها در صورت لزوم

– تهیه فرم تجربی نهایی

– اجرای فرم تجربی نهایی بر نمونه اصلی

– محاسبه اعتبار مقیاس ها و کل تست

-محاسبه روائی تست مهارت های شناختی و فراشناختی

– مقایسه نمره های دختران و پسران دانشجو

با توجه به تئوری‌ها و پژوهش‌های انجام‌شده و با توجه به ابعاد دانش شناختی و فراشناختی که از فصل دوم پژوهش استخراج شد،تستی تنظیم شد،که به طورمختصر عبارتنداز

فراشناخت مفهومی چند وجهی است که شامل دانش ها(باورها)، فرایندها و راهبردهایی است که شناخت را ارزیابی، نظارت یا کنترل می کند(ولز، 1979؛ فلاول، 1979؛ نلسون و همکاران، 1999؛ موسس و بیرد، 2002؛ اسپادا و همکاران، 2007). فلاول و همکاران(1993) دانش فراشناختی را به سه طبقه ی دانش در مورد شخص، دانش در مورد تکلیف و دانش در مورد راهبرد تقسیم می کنند، پاریس و همکاران(1984) دانش فراشناختی را به سه طبقه ی خبری، فرایندی و شرطی تقسیم کرده اند که از بعضی جهات با طبقات دانش فراشناختی فلاول و همکارانش همپوشی دارد. بیکر(1989) معتقد است دو نوع فراشناخت به هم پیوسته، یعنی دانش درباره شناخت و تنظیم شناخت و نظارت بر آن وجود دارد. بر حسب نظر رفوث و همکاران، فرادانش، فرا نظارت و استفاده ی مناسب و بجا از راهبرد، مولفه های فراشناخت هستند. پرسلی، بورکوسکی و اشنایدر(1987)، جاکوبز و پاریس1987، براون 1987، ویلسون و وینگ، 1998 ، وایستاین و هیوم[1](1998) راهبردهای شناختی را به سه دسته تقسیم کرده اند ( تکرار و مرور ذهنی، بسط و گسترش معنایی، سازماندهی)

آندرسون(2002) بر اساس یافته های پژوهشی قبل، پنج مولفه عمده و اصلی برای راهبردهای شناختی و فراشناختی بر می شمارد ؛ 1- آمادگی و برنامه ریزی برای یادگیری   2- انتخاب و استفاده از راهبرد شناختی مناسب    3- استفاده از راهبرد نظارت کردن    4- هماهنگ سازی راهبردهای شناختی مختلف با یکدیگر    5- استفاده از راهبرد ارزشیابی کردن. دمبو[2] نیز راهبردهای فراشناخت را در سه مقوله طبقه بندی کرده است(نقل از؛ سیف،1380) که عبارتند از   1- راهبردهای برنامه ریزی     2- راهبردهای کنترل و نظارت    3- راهبردهای نظم دهی

گریگوری و اسپرلینگ(1994) در بررسی اعتبار وروایی پرسشنامه 52 سوالی فراشناخت نشان داده اند که فراشناخت دارای دوعامل کلی دانش راجع به شناخت وتنظیم شناخت است. اونیل و عابدی (1996) در بررسی تاییدی اعتبار و روایی پرسشنامه شناخت و فراشناخت، با چهار بعد برنامه ریزی، نظارت، استراتژی شناختی وآگاهی(هر بعد دارای5 سوال) نشان دادند که در تحلیل عامل تاییدی 5 عامل به دست آمده است. بیشتر فعالیت های شناختی، وابسته به عوامل فراشناختی هستند که این فعالیت ها را نظارت و کنترل می کنند(اسپادا و همکاران، 2007). فلاول براین باور بود که اصطلاح فراشناخت به فرآیندهای شناختی گفته می شود که در کنترل جنبه های شناخت نقش دارند(پوردون و کلارک[3]، 1999)

[1] Weistein & Hume

[2]  Dembo

[3] Purdon  & Clark

لینک کمکی