فایل ورد (word) پاورپوينت برآورد فرسايش خاک و توليد رسوب حوضه سد ايلام با استفاده از مدل MPSIAC

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 فایل ورد (word) پاورپوينت برآورد فرسايش خاک و توليد رسوب حوضه سد ايلام با استفاده از مدل MPSIAC دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت فایل ورد (word) پاورپوينت برآورد فرسايش خاک و توليد رسوب حوضه سد ايلام با استفاده از مدل MPSIAC  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل ورد (word) پاورپوينت برآورد فرسايش خاک و توليد رسوب حوضه سد ايلام با استفاده از مدل MPSIAC

چکیده
مقدمه
مواد و روشها
یافته های پژوهش
بحث و نتیجهگیری
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه فایل ورد (word) پاورپوينت برآورد فرسايش خاک و توليد رسوب حوضه سد ايلام با استفاده از مدل MPSIAC

1- ابرلندر‌، تئودور (1379)، رودخانه‌های زاگرس. ترجمه معصومه رجبی و احمد عباس‌نژاد، تبریز، انتشارات دانشگاه تبریز

2- احمدی، حسن (1374)، ژئومورفولوژی‌کاربردی، جلد اول (فرسایش آبی)، انتشارات دانشگاه تهران، شماره 1954، تهران، ص 501-557

3- اعظمی، ایاد (1381)، تعیین روش مناسب برآورد بار معلق رسوبی در حوزه سد ایلام پایان‌نامه کارشناسی ارشد

4- بای‌بوردی‌، محمد(1372)، فیزیک‌خاک، چاپ پنجم، نشر1372، انتشارات دانشگاه تهران، 671 صفحه

5- رفاهی، حسینقلی (1375)، فرسایش آبی و کنترل آن، انتشارات دانشگاه تهران، شماره 2298، تهران، ص 235-271

6- شاه‌گرمی، ع (1373)، مطالعه فرسایش حوضه آبریز نوژیان‌و تأثیر آن در خاک‌های منطقه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، ص 304

7- شرکت جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری (1378)، مطالعات حوضه آبریز، جلد هفتم. تلفیق مطالعات. وزارت جهاد کشاورزی، صفحه‌ها 16-20-32-34-40

8-شیخ حسنی، ح (1374)، بررسی پتانسیل تولید رسوب در واحدهای فرسایشی حوضه آبریز سد مخزنی طالقان (رساله کارشناسی ارشد) دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

18- Morgan. R.P.C. (1995). Soil Erosion and Conservation. Second Edation. Langman. Group UK limited. Stste Regional Boundaries Committee (1944). Report n Regeonal Boundaries Gverntment Printer, Melbuorn, Australia

چکیده

مطالعه مسائل مختلف مربوط به پروژه‌های سدسازی، حائز اهمیت فراوان است  و نتایج حاصل از آن، احتمال موفقیت پروژه را افزایش می‌دهد. و مطالعات فرسایش و رسوب حوضه‌های آبریز‌از جمله آن مسائل است. لذا با توجه به اینکه در حوضه کنجانچم‌سد ایلام قرار دارد و پروژه احداث بند امیرآباد نیز بر روی کنجانچم در دست اجرا می‌باشد، در این تحقیق فرسایش و رسوب حوضه از نظر کیفی و کمی با استفاده از روش (پسیاک اصلاح شده MPSIAC) در محیط(GIS) مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا، پس از ورود لایه‌های اطلاعاتی به محیط (GIS) و تلفیق این لایه‌ها، حوضه به 336 واحد رسوبزا‌تفکیک گردید که 216 واحد آن در بالادست سد ایلام واقع شده است

حداقل و حداکثر میزان رسوب تولیدی در این واحدها 2/3 و 26/7 تن در هکتار در سال و میانگین کل رسوب تولیدی حوضه در مدل MPSIAC معادل 14/98 تن در هکتار در سال برآورد گردیده است. میزان بار‌رسوبی حوضه در محل سد 2340309/13 تن در سال محاسبه گردید که معادل 181716/12 مترمکعب در سال می‌باشد. همچنین میزان بار‌رسوبی حوضه در محل بند امیرآباد بدون احتساب 6 زیرحوضه‌بالادست 265016/77 مترمکعب در سال برآورد شده است

از نظر کلاس‌های فرسایشی و شدت رسوبدهی‌حوضه به سه کلاس کم، متوسط، و زیاد تفکیک شده است

مقدمه

حوضه ‌آبریز کنجانچم در ‌جنوب شرقی شهرستان ایلام در موقعیت بین 36´16°46 تا 32´38°46 طول شرقی و 27´23°33 تا 16´38°33 عرض شمالی قرار دارد. مهمترین آبراهه اصلی در این حوضه رود کنجانچم می‌باشد که از اتصال دو رود چاویز و گل گل با آبراه متقاطع (ابرلندر، ترجمه رجبی و عباس‌نژاد 1387) تشکیل شده است و سد ایلام نیز در محل رودخانه کنجانچم (چم‌گردلان‌) احداث شده است. مساحت حوضه نیز که با استفاده از (GIS) نقشه‌های 50000 : 1 اندازه‌گیری شده است، 5/574 کیلومترمربع می‌باشد

سد مخزنی، ایلام مهمترین منبع تأمین آب شرب شهر ایلام و روستاهای اطراف می‌باشد و بند انحرافی امیرآباد در خروجی حوضه و همچنین نیاز به منابع آبی فراوان در منطقه به علت وجود شهرستان مهران و اراضی زراعی مرغوب استان در این منطقه در برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی آینده این دو شهرستان نقش بسزایی خواهند داشت. این حوزه بر روی سازندهای سست زمین‌شناسی دوران سوم قرار گرفته (مطیعی،1372) و از فرسایش‌پذیری بالایی برخوردار است بنابراین دو مسئله بسیار مهم مورد توجه است : هد‌رفت خاک به عنوان سرمایه اساسی و انباشت رسوب در ذخیر‌گاه سد، که با انجام این تحقیق ضمن برآورد مقادیر رسوب و تعیین مناطق حساس به فرسایش

با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی می‌توان اهداف ذیل را دنبال نمود

الف ـ بررسی واحدهای رسوبزا‌و تعیین عوامل مؤثر در فرسایش و رسوب حوضه بر حسب اولویت

ب ـ محاسبه حجم کل رسوب تولیدی حوضه و میزان بار رسوبی حوضه در محل سد کنجانچم و بند امیرآباد

ج ـ بررسی ویژگی‌های مدل در جهت مقایسه خروجی مدل با آمار واقعی دبی رسوب

در خصوص مطالعات و تحقیقات انجام شده در رابطه با برآورد فرسایش و رسوب از پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای اعظمی، ایاد (1381) تعیین روش مناسب برآورد بار معلق رسوبی در حوزه سد ایلام، پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای شاه‌کرمی، ع (1373) مطالعه فرسایش حوضه آبریز نوژیان‌و تأثیر آن در خاک‌های منطقه، شرکت جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری (1378) مطالعات حوضه‌های آبریز، شیخ حسنی، ح (1374)، بررسی پتانسیل تولید رسوب در واحدهای فرسایشی حوضه آبریز سد مخزنی طالقان (رساله کارشناسی ارشد) دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، طهماسبی‌پور، ن. نجفی دیسفانی، م. مهدوی، م (1374)

کاربرد و ارزیابی مدل جدید پسیاک برای تهیه نقشه فرسایش در حوضه‌های آبریز، مجموعه مقالات کنفرانس منطقه‌ای مدیریت منابع آب، اصفهان و پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای عسگری، شمس‌ا; (1378)، بررسی کمی و کیفی میزان فرسایش خاک بر اساس مدل PSIAC اصلاح شده در حوضه آبریز چیخواب دهلران ـ ایلام، دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم زمین می‌توان نام برد

مواد و روش‌ها

لینک کمکی