فایل ورد (word) پرسشنامه مقياس تکانشگري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) پرسشنامه مقياس تکانشگري دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) پرسشنامه مقياس تکانشگري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه مقیاس تکانشگری[1]

پرسشنامه تکانشگری بارت ویرایش یازدهم توسط پروفسور ارنست بارت ساخته شده است (بارت و همکاران 2004). مقیاس تکانشگری بارت همبستگی بسیار خوبی با پرسشنامه تکانشگری آیزنک دارد و ساختار پرسش های گرداوری شده از هر دو پرسشنامه، نشان دهنده ابعادی از تصمیم گیری شتاب زده و فقدان دور اندیشی است. این پرسشنامه دارای 30 پرسش می باشد که شامل تکانشگری شناختی، تکانشگری حرکتی و عدم برنامه ریزی می باشد

گویه هایی که سه عامل این مقیاس را مورد ارزیابی قرار می دهند عبارتند از

تکانشگری شناختی: شامل گرفتن تصمیم های شناختی سریع است. این خرده مقیاس تحمل پیچیدگی و مقاومت را اندازه گیری می کند، که شامل گویه های 5، 9، 11، 20، 24، 26 و 28 می باشد

تکانشگری حرکتی: شامل عمل کردن بدون فکر است. این خرده مقیاس گرایش به عمل کردن آنی و تحت کشش را اندازه گیری می کند، که گویه های آن عبارتند از: 2، 3، 4، 16، 19، 23و 25

عدم برنامه ریزی: به صورت یک جهت یابی آنی یا فقدان آینده نگری مشخص می شود. این خرده مقیاس کمی احساس نسبت به آینده را می سنجد. گویه های این خرده مقیاس عبارتند از: 12،13،14،18،24،27،29

سوالات این پرسشنامه در مقیاس لیکرت تنظیم شده است که از 1(نبودن) تا 4(بسیار زیاد) است. گروه کنترل غیر بالینی نمراتی در گستره 60-50 کسب می کنند. گویه های شماره 30 و 8 نیز به علت نامتجانس بودن حذف گردیده است

در این پرسشنامه تعداد گویه هایی که به صورت معکوس نمره گذاری می شوند 11 عدد بوده که عبارتند از: 1، 7، 8، 9، 10، 12، 13، 15، 20، 29، 30

این پرسشنامه در کشورهای مختلفی هنجاریابی شده است و در هر دو گروه بالینی و غیر بالینی، پایایی و روایی مناسبی داشته است

اعتبار و روایی فرم فارسی این پرسشنامه که توسط اختیاری و همکاران (1387) صورت پذیرفته است، 3 عامل عدم برنامه ریزی (9ماده)، تکانشگری حرکتی (10 ماده) و تکانشگری شناختی (5 ماده) را نشان داد. جزییات بیشتر این تحلیل عوامل در فصل چهارم آمده است

تعیین پایایی مقیاس تکانشگری بارت به روش همسانی درونی انجام گردیده است و برای این منظور از فرمول ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، ضریب آلفای کرونباخ، برای سوالات عامل اول81/0، برای سوالات عامل دوم 67/0 و برای سوالات عامل سوم 70/0 بوده و پایایی باز آزمون نمرات کل 77/0 بدست آمده است

[1]. Fertility Problem Inventory

لینک کمکی