فایل ورد (word) پاورپوينت ارزيابي فرسايش نهشته هاي لسي در حوضه آبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 فایل ورد (word) پاورپوينت ارزيابي فرسايش نهشته هاي لسي در حوضه آبريز دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت فایل ورد (word) پاورپوينت ارزيابي فرسايش نهشته هاي لسي در حوضه آبريز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل ورد (word) پاورپوينت ارزيابي فرسايش نهشته هاي لسي در حوضه آبريز

چکیده
مقدمه
خصوصیات حوضه
مواد و روش ها
نتایج تحقیق
الف) واحد کوهستان
ب) واحد تپه ماهوری
ج) واحد فلات ها و تراس های آبرفتی
3- رخساره های ژئومرفولوژی
4 – برآورد فرسایش و رسوب
5-توصیف نتایج آماری
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه فایل ورد (word) پاورپوينت ارزيابي فرسايش نهشته هاي لسي در حوضه آبريز

1 -احمدی،حسن( 1358)، مطالعه ژئومرفولوژی و فرسایش در حوضه آبخیز طالقان، مجله منابع طبیعی ایران،( صص36) 14–

2 -احمدی ، حسن( 1374 )، ژئومرفولوژی کاربردی، جلد 1، فرسایش آبی. انتشارات دانشگاه تهران

3 -ا ونق، مجید( 1374 )، مطالعه و تلفیق ویژگیهای طبیعی و منابع اراضی زیست بوم یکه چنار، گزارش طرح مطالعاتی،اداره کل امور عشایری استان گلستان

4 -اونق، مجید( 1375 )، نقشه بندی حساسیت محیط زیست (یک وسیله برنامه ریزی ناحیه ای)، مجله علوم کشاورزی ومنابع طبیعی

5 -پاشایی، عباس ( 1376 )، بررسی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی و چگونگی خاستگاه رسوب های لسی در منطقه گرگان و دشت. مجله علوم زمین.شماره

6 -دادخواه، نجفی نژاد ( 1376 )، کارآیی مدل ای . پی .ام در برآورد فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز لتیان، مجله منابع طبیعی ایران

7- مخدوم، م. ( 1378 )، شالوده آمایش سرزمین، چاپ چهارم، دانشگاه تهران

– نهتانی،م. ( 1376 )، بررسی رابطه ژئوم رفولوژی با فرسایش در حوضه آبخیز کاشیدار (زیر حوضه گرگانرود )، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

      چکیده

در حوض آبریز میدان جیق ، شرایط خاص زمین شناسی، آب و هوایی، هیدرولوژیک، پوشش گیاهی و ویژگی های ژئومرفولوژیک باعث بروز فرسایش در اشکال مختلف شده اند. از مهم ترین عوامل مؤثر در بروز فرسایش در این حوضه شرایط خاص زمین شناسی آن می باشد. حوض آبریز میدان جیق به وسیل رسوبات سست و دانه ریز لس پوشانیده شده است که دارای حساسیت بالایی نسبت به فرسایش و به خصوص فرسایش آبی می باشد؛  به طوری که می توان اشکال مختلف فرسایش آبی را در همه جای این حوضه مشاهده کرد. در این تحقیق برای برآورد میزان فرسایش و رسوب از مدل پسیاک در قالب رخساره های ژئومرفولوژی (واحد کا ر) استفاده شده است

با استفاده از نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی و عکس های هوایی به همراه بازدیدهای میدانی، حوض مورد مطالعه به سه واحد ژئومرفولوژی کوهستان، تپه ماهور وفلات ها و تراس های فوقا نی تقسیم شد و سپس رخساره های ژئومرفولوژی براساس همگنی درتوپوگرافی، سنگ و واکنش فرسایشی در سطح نیمه تفضیلی و مقیاس 1:50000 تفکیک شد و پارامترهای مورد نیاز مدل در هر رخساره به صورت لایه های اطلاعاتی تهیه و وارد مدل گردید و میزان فرسایش و رسوب در هر رخساره مشخص شد. نتیج مطالعات نشان می دهد که واحد تپه ماهورهای لسی دارای بیشترین میزان فرسایش و رسوب در واحد سطح و نوع غالب فرسایش در آن فرسایش آبراهه ای است

مقدمه

اگر چه فرسایش خاک به دلیل افزایش جمعیت و استفاده های غیر اصولی انسان از منابع طبیعی اجتناب ناپذیراست، ولی مطالعه در مورد کیفیت و میزان فرسایش خاک به عنوان یک معیار مهم و با ارزش در ارزیابی شرایط منابع طبیعی به خصوص در مناطقی که دارای حساسیت بالایی نسبت به فرسایش می باشند، ضروری می نماید . مساعدت محیط و مدیریت نادرست زمین به آسانی می تواند به بروز سندروم تخریب زمین و فرسایش خاک منتهی شود که نمون بارز آن سندروم فرسایش صفحه ای و شیاری در سازند مارنی میوسن آبخیز سفید رود و سندروم سازند لسی کواترنر آبخیز اترک در منطق مراوه تیه است

برای تخمین میزان فرسایش و رسوب و بررسی رابطه ژئومرفولوژی و فرسایش با اهداف و مقیاس متفاوت ، ازمدل های تجربی متفاوتی استفاده می شود . نمونه های برجست آن استفاده از واحدهای همگن حاصل از ادغام فاکتورهای مدلEPMواحدهای اراضی (فیزیوگرافی) در برآورد فرسایش خاک به روش

PSIAC و SOILOSSاست. از میان این مدل ها روش پسیاک به دلیل دارا بودن نه فاکتور که حداقل چهار مورد آن ماهیت ژئومرفولوژی دارد، برای برآورد فرسایش و رسوب مناسب تر است

تحقیق حاضر شامل اهدافی به شرح زیر می باشد

1 – شناسایی اشکال مهم فرسایش در مناطق لسی

2 – شناسایی عوامل مهم طبیعی و انسانی تشدید کنند روند فرسایش نهشته های لسی

با توجه به اهداف، فرضیات تحقیق عبارتند از

1 – ضعف لیتولوژیک نهشته های لسی و خاک ناپایدار حاصل از آن عامل مهم شدت فرسایش در این منطقه می باشد

2 – تغییر اساسی در سیستم کشت و زرع و کاربری اراضی برای کاهش تلفات خاک بر روی اراضی لسی بسیار حائز اهمیت است

خصوصیات حوضه

حوض آبریز میدان جیق در شرق استان گلستان ودر پانزده کیلومتری غرب شهر مراوه تپه واقع شده است . این حوضه از نظر موقعیت جغرافیایی بین

34 45 55 تا 14 50 55 طول شرقی و بین 05 46 17تا 32 52 37 عرض شمالی قرار گرفته است. (شکل شماره 1)

منطق مورد مطالعه از نظر چینه شناسی فاقد تنوع و پیچیدگی سازندها است. نقش زمین شناسی منطقه که در مقیاس1:250000 توسط سازمان زمین شناسی کشور منتشر شده ، نشان می دهدکه در این منطقه تنها سازندهای سنگی ورسوبی دوران کرتاسه و کواترنر برونزد دارند که از این میان سازندهای مربوط به دوران کواترنر شامل رسوبات لسی(QL) و رسوبات آبرفتی (Qal) دارای بیشترین گسترش می باشند. سازند سنگانه (Ks) مربوط به دوران کرتاسه با جنس شیل سیاه و سیلتستون، ارتفاعات جنوبی حوضه را تشکیل می دهد. (شکل 2)

در گستر مرزی ایران و ترکمنستان در شمال شرقی استان گلستان که حوض آبریز میدان جیق هم در این محدوده قرار گرفته، نهشته ها ی به هم پیوسته ای به صورت تپه ماهور دیده می شود که جنس آنها از لس است (شکل 3). به طورکلی

90- 70 درصد مواد تشکیل دهند رسوبات لسی یا سیلت بادی را مواد سیلتی با قطر متوسط 125 – 15/6 میکرون یعنی سیلت متوسط تا ماسه خیلی ریز تشکیل می دهد درصد بالا ی سیلت در خاک لس بیانگر حساسیت زیاد این نوع خاک در برابر فرسایش، مخصوصاً فرسایش آبی است

از نظر ویژگی های ژئومرفولوژیک، حوض آبریز میدان جیق بخشی از زون کپه داغ است که ژئومرفولوژی کنونی آن نتیج عملکرد گسل اصلی زون کپه داغ و گسل البرز شرقی می باشد که موجب تشکیل ارتفاعاتی با امتداد شرقی- غربی در این منطقه شده که ، این امر بیانگر چرخش زون کپه داغ در اثر فشار بین زون کپه داغ و البرز می باشد

گسترش سازند سنگانه با جنس شیل سیاه و سیلتستون به صورت ارتفاعات جنوبی و وجود رسوبات لسی مربوط به دوران کواترنرکه بیشتر به صورت تپه ماهوری است و همچنین ساختمان های طاقدیسی و ناودیسی موازی با روند شمالغربی- جنوبشرقی و نبود سنگ های آذرین و دگرگونی از ویژگی های بارز ژئومرفولوژی این منطقه است که شباهت بیشتر آن را به زون کپه داغ مستدل می سازد

مواد و روش ها

لینک کمکی