فایل ورد (word) بررسي نقش عوامل اجتماعي در طلاق عاطفي زوجين (مطالعه موردي: زوجين شهر نقده)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي نقش عوامل اجتماعي در طلاق عاطفي زوجين (مطالعه موردي: زوجين شهر نقده) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي نقش عوامل اجتماعي در طلاق عاطفي زوجين (مطالعه موردي: زوجين شهر نقده)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي نقش عوامل اجتماعي در طلاق عاطفي زوجين (مطالعه موردي: زوجين شهر نقده)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي نقش عوامل اجتماعي در طلاق عاطفي زوجين (مطالعه موردي: زوجين شهر نقده) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش سراسري مطالعات نوين در علوم اجتماعي و اقتصادي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

مسایل اجتماعی به عنوان پدیده های نامطلوب، اذهان صاحب نظران و افکار عمومی را به خود مشغول داشته اند و طلاق عاطفی از جمله مسایل اجتماعی میباشد که نه تنها متاثر از جنبه های مختلف حیات بشری است، بلکه برآنها نیز تاثیرگذار خواهد بود. طلاق عاطفی فاصله گرفتن از انسجام عاطفی همسران از یکدیگر تعریف شده است که شامل تعهد و زمان لذت بخش با هم بودن است. تعهد نسبت به خانواده شامل صداقت، وابستگی و وفاداری است. گذران وقت با هم، به معنای تعهد به میزان قابل توجهی از کیفیت زمان فعالیت ها، احساسات و عقاید مشترک و لذت بردن از مشارکت دیگران است. بر این اساس هدف این مقاله، بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان طلاق عاطفی زوجین شهر نقده میباشد. در مقاله حاضر عمدتا از نظریه های شبکه، همسان همسری، تشابه، رضایت زناشویی، نظریه نزدیکی، تشابه و صمیمیت استفاده شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. حجم نمونه 380 نفر از زوجین شهر نقده بودند. برای پایایی ابزار تحقیق از آلفای کرونباخ (پایایی پرسشنامه طلاق عاطفی =0/89 و برای روایی از روایی سازه استفاده شد. داده ها با استفاده از آمارهای توصیفی تحلیلی بررسی شدند. در این راستا برای آزمون فرضیات تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره گام به گام استفاده شد. یافته ها و نتیجه گیری: میانگین نمره طلاق عاطفی زوجین مورد مطالعه23/91 درصد بدست آمد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که رابطه معناداری حداقل در سطح 95 درصد بین طلاق عاطفی زوجین و متغیرهای خزانه ارتباطی زوجین r=-0/698 وجود نظم در درون خانواده r=0/502 همسان همسری r=0/532 نارضایتی از رابطه جنسی r=0/638 دخالت دیگران در زندگی زوجین r=0/303 وجود دارد. نتایج ضریب رگرسیونی نشان میدهد که 2 متغیر خزانه ارتباطی زوجین Beta=-0/516 و نارضایتی از رابطه جنسی Beta=0/232 به ترتیب میزان اهمیتی که در تبیین متغیر وابسته داشته اند وارد معادله شده و در مجموع به صورت واقعی و تعدیل یافته 50/6 درصد از واریانس طلاق عاطفی را تبیین و توضیح کرده اند.

لینک کمکی