فایل ورد (word) استخراج ميزان تاثيرعوامل موثر بر موفقيت دفاتر انتقال تکنولوژي با استفاده از رويکرد MADM

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) استخراج ميزان تاثيرعوامل موثر بر موفقيت دفاتر انتقال تکنولوژي با استفاده از رويکرد MADM دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) استخراج ميزان تاثيرعوامل موثر بر موفقيت دفاتر انتقال تکنولوژي با استفاده از رويکرد MADM  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) استخراج ميزان تاثيرعوامل موثر بر موفقيت دفاتر انتقال تکنولوژي با استفاده از رويکرد MADM،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) استخراج ميزان تاثيرعوامل موثر بر موفقيت دفاتر انتقال تکنولوژي با استفاده از رويکرد MADM :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کارآفريني، خلاقيت و نوآوري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

برخی تصور میکنند به محض اینکه منبع ارسال و دریافت کننده تکنولوژی وجود داشته باشد، عمل انتقال به خودی خ ود صورت میگیرد و نیازی به کانال ارتباط و یا عامل انتقالدهنده نمی باشد . این طرز فکر اغلب به شکست در انتقال تکنولوژی می انجامد . بنابراین، انتقال موفق تکنولوژی نیاز به شناخت اهداف کشور، امکان سنجی مناسب، منابع تکنولوژی، نحوهی انتقال، فاکتورهای تاثیرگذارو نیز نحوه جذب و توسعه آن دارد. در این پژوهش، ابتدا با بهرهگیریاز مطالعات کتابخانهای، عوامل موثر بر موفقیت دفاتر انتقالتکنولوژی، شناسایی و سپس عوامل نهایی از میان عوامل شناسایی شده، بهدست آمده است که شامل دوازده عامل میباشد. این عوامل، بر اساس مطالعات انجام شده و تبادل نظر با افراد خبره، در سه دستهی؛ عوامل سازمانی، عوامل درونی اداره و نیز عوامل برون -سازمانی دستهبندی شدند. برای مشاهدهی چگونگی تاثیر این عوامل بر هم و میزان شدت تاثیر هر یک از عوامل و نیز شناسایی تاثیربرانگیزترین عامل بر موفق6یت دفاتر انتقال تکنولوژی، از تکنیک دیمتل بهره گرفته شده است. با بررسی روابط میان این عوامل، و با 1 استفاده از تکنیک دیمتلو نظرات خبرگان، عوامل نهایی، استخراج و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است . بر اساس نتایج حاصل ازتحلیل روابط بین عوامل، ابعاد ساختار سازمانی، استرا تژی، اهداف وقدرت مالی از میان عوامل سازمانی و ابعاد تعاملات برون سازمانی وبلوغ نیروی انسانی از بین عوامل درونی اداره و نیز ابعاد ثبات سیاسیو اقتصادی، حمایت مالی دولت و ظرفیت تحقیقاتی دانشگاه از بین عوامل برونسازمانی، در گروه تاثیر قرار گرفتند؛ بدین معن ی که بیشترین تاثیر را بر موفقیت دفاتر انتقال تکنولوژی دارند. با توجه به اینکه، این تحقیق، به دنبال شناسایی و تحلیل روابط بین عوامل موثر بر موفقیت دفاتر انتقال تکنولوژی است، فاقد فرضیه ا ی روشن است و به صورت اکتشافی راهبری میشود.

لینک کمکی