فایل ورد (word) بررسي اثربخشي آموزش فعال فناورانه فيزيک برنگرش نسبت به معلمان وکلاسها دردانش آموزان متوسطه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي اثربخشي آموزش فعال فناورانه فيزيک برنگرش نسبت به معلمان وکلاسها دردانش آموزان متوسطه دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي اثربخشي آموزش فعال فناورانه فيزيک برنگرش نسبت به معلمان وکلاسها دردانش آموزان متوسطه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي اثربخشي آموزش فعال فناورانه فيزيک برنگرش نسبت به معلمان وکلاسها دردانش آموزان متوسطه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي اثربخشي آموزش فعال فناورانه فيزيک برنگرش نسبت به معلمان وکلاسها دردانش آموزان متوسطه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کارآفريني، خلاقيت و نوآوري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روش فعال فناورانه آموزش درس فیزیک برنگرش نسبت به معلمان وکلاسها دردانش آموزان اول متوسطه می باشد. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پ یش آزمون و پس آزمون می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان سال اول متوسطه شهر بوشهر که برابر با 2356 نفر میباشدتشکیل میدهند. حجم نمونه این پژوهش شامل 42 نفر (21نفر گروه فعال فناورانه و 21 نفر گروه سنتی) از دانش آموزان سال اول متوسطه شهر بوشهر می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی در دسترس بدست آمده است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه نگرش به مدرسه کوچ و سیگل (2003 (می باشد.یک گروه تحت آموزش روش فعال فناورانه و یک گروه بدون آموزش رسانه های الکترونیکی قرار گرفت. داده ها با استفاده ازبسته ی نرم افزار کامپیوتری معروف به ( 19-SPSS (در محیط ویندوز تحلیل شددر بخش توصیفی از جداول فراوانی، میانگین، انحراف معیار و نمودار استفادهشده است و در بخش استنباطی از تحلیل کوواریانس استفاده شده است.مقایسه بین گروهها نشان میدهد که بین گروه فعال فناورانه و گروه روش سنتی از لحاظ نگرش به مدرسه در سطح 019/0 < P تفاوت معنیدار وجود دارد.

لینک کمکی