فایل ورد (word) بررسي تاثير مديريت کارآفريني بر توانمندسازي کارکنان صنايع برتر منطقه آزاد تجاري ارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي تاثير مديريت کارآفريني بر توانمندسازي کارکنان صنايع برتر منطقه آزاد تجاري ارس دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تاثير مديريت کارآفريني بر توانمندسازي کارکنان صنايع برتر منطقه آزاد تجاري ارس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تاثير مديريت کارآفريني بر توانمندسازي کارکنان صنايع برتر منطقه آزاد تجاري ارس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تاثير مديريت کارآفريني بر توانمندسازي کارکنان صنايع برتر منطقه آزاد تجاري ارس :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کارآفريني، خلاقيت و نوآوري

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مدیریت کارآفرینی بر توانمندسازی کارکنان صنا یع برتر منطقه آزاد تجار ی ارس بد ینمنظور نمونه ای به حجم 350 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحلهای انتخاب گردید و پرسشنامه طراحی شده بین کارکنان این صنایع توزیع گردید. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلی ل رگرس یون چند متغ ی رهاستفاده شد. مولفه ها ی مورد بررسی و در نظر گرفته شده در راستای تحقیق شامل: 1(ریسک پذیری مدیران 2(خلاقیت مدیران3(استقلال طلبی مدیران 4(توانا یی تحمل ابهام مد یران 5(توفیق طلبی مدیران که همبستگی آنها با عامل توانمندسازی کارکنان، پس از گردآوری دادهها به روش آمار توصیفی و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که در کلیه عوامل مورد بررسی روابط معنی داری بین عامل ها ی مورد سنجش با توانمندسازی کارکنان برقرار است. نتایج رگرسیون چند گانه نشان داد که توانمندسازی کارکنان با اطمینان 95 درصد تحت تاثیرمولفههای مدیریت کارآفرینی است.

لینک کمکی