فایل ورد (word) بررسي تاثيرات مشتري مداري و گرايش به کارآفريني بر نوآوري در صنعت هتل داري مطالعه موردي: هتلهاي واقع در استان کردستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي تاثيرات مشتري مداري و گرايش به کارآفريني بر نوآوري در صنعت هتل داري مطالعه موردي: هتلهاي واقع در استان کردستان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تاثيرات مشتري مداري و گرايش به کارآفريني بر نوآوري در صنعت هتل داري مطالعه موردي: هتلهاي واقع در استان کردستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تاثيرات مشتري مداري و گرايش به کارآفريني بر نوآوري در صنعت هتل داري مطالعه موردي: هتلهاي واقع در استان کردستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تاثيرات مشتري مداري و گرايش به کارآفريني بر نوآوري در صنعت هتل داري مطالعه موردي: هتلهاي واقع در استان کردستان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کارآفريني، خلاقيت و نوآوري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

این پژوهش باهدف آزمودن الگو یی از تاثیرات مشتری مداری و نوآوری در صنعت هتل داری استان کردستان با م ی انجیگر یکارآفرینی سازمانی انجام شد.روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی-از نوع معادلات ساختاری میباشد.جامعه این پژوهش شامل 480 نفر از کارکنان واقع در هتلهای سطح استان کردستان بود که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی 214 نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند.ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه بود.برای تجزیه وتحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و معادلات ساختاری استفاده گردید.یافتههای حاصل از برازش الگوی ساختاری،نشان داد میانمتغیرهای مشتری مداری، کارآفرینی سازمانی و نوآوری ،تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد .و همچنین مشتری مداری با استفاده از نقش میانجیگری کارآفرینی سازمانی در مدل مفهوم ی پژوهش در ارتباط بین مشتری مداری و نوآوری (ارتباط غیرمستقیم)مورد تاییدقرار گرفت.

لینک کمکی