فایل ورد (word) بررسي رابطه شايستگي هاي عاطفي اجتماعي مديران و بهسازي منابع انساني ادارات آموزش و پرورش استان هرمزگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي رابطه شايستگي هاي عاطفي اجتماعي مديران و بهسازي منابع انساني ادارات آموزش و پرورش استان هرمزگان دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي رابطه شايستگي هاي عاطفي اجتماعي مديران و بهسازي منابع انساني ادارات آموزش و پرورش استان هرمزگان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي رابطه شايستگي هاي عاطفي اجتماعي مديران و بهسازي منابع انساني ادارات آموزش و پرورش استان هرمزگان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي رابطه شايستگي هاي عاطفي اجتماعي مديران و بهسازي منابع انساني ادارات آموزش و پرورش استان هرمزگان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کارآفريني، خلاقيت و نوآوري

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه شایستگیهای عاطفی -اجتماعی مدیران و بهسازی منابع انسانی ادارات آموزش و پرورش استان هرمزگان می باشد. روش پژوهش توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان ستادی اداراتآموزش و پرورش استان هرمزگان به تعداد 1710 نفر بوده که با استفاده فرمول کوکران و نمونه گیری تصادفی طبقه ای 346 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل مقیاس شایستگی عاطفی اجتماعی (بویاتزیس، 2005 (و پرسشنامه بهسازی منابع انسانی ذاکری پور و همکاران (1390 (بود. روایی پرسشنامه ها با استفاده از تحلیل گویه تایید و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. که پایایی برای مقیاس شایستگیهای عاطفی اجتماعی 83/0 و بهسازی منابع انسانی 85/0 گزارش شد. داده هابا استفاده از شاخصهای آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردید . نتایج نشان داد ک ه بین ابعاد شایستگیهای عاطفی -اجتماعی مدیران و بین خودآگاهی مدیران و بهسازی منابع انسانی ادارات آموزش و پرورش استان هرمزگان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین خود مدیریتی مدیران و بهسازیمنابع و بین مدیریت رابطه مدیران و بهسازی منابع انسانی اداراتآموزش و پرورش استان هرمزگان رابطه معناداری وجود دارد. .

لینک کمکی