فایل ورد (word) بررسي عوامل موثر در اجراي کارآفريني سازماني بين کارکنان شرکت ملي گاز ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي عوامل موثر در اجراي کارآفريني سازماني بين کارکنان شرکت ملي گاز ايران دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي عوامل موثر در اجراي کارآفريني سازماني بين کارکنان شرکت ملي گاز ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي عوامل موثر در اجراي کارآفريني سازماني بين کارکنان شرکت ملي گاز ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي عوامل موثر در اجراي کارآفريني سازماني بين کارکنان شرکت ملي گاز ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کارآفريني، خلاقيت و نوآوري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر فایل ورد (word) بررسي عوامل موثر در اجراي کارآفريني سازماني بين کارکنان شرکت ملي گاز ايران (پالایشگاه گاز فجرجم) در سال 1393 می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از جهت هدف توصیفی-پیمایشی و از جهت هدف کاربردی از نوع همبستگ یاست. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه استاندارد کارآفرینی سازمانی و پرسشنامه محقق ساخته عوامل موثر در ایجاد کارآفرینی سازمانی می باشد. جامعه آمار ی در ای ن پژوهش کل کارکنان رسمی پالایشگاه گاز جم به تعداد 943 نفر و نمونه مورد مطالعه به تعداد275 نفر به شیوه تصادفی طبقه ای با احتساب ضریباستفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توص یفی(درصد فراوانی، میانگین، مجذور خی و نمودار های مربوطه استفاده گردید) و در سطح آمار استنباطی از ضرایب همبستگ ی پیرسون و همچنین ضریب همبستگی رگرسیون استفاده گردید. یافته ها نش ان داد که کلیه فرضیات اعم از اصلی و فرعی (13 فرضیه) در سطح قابل قبولی معنی دار بودند. اما ضرایب رگرس یون نشان داد که از ب ینعوامل فرهنگ، فرهنگ سازمانی، جو سازمان ی و ساختار سازمان یصرفا ساختار سازمانی به عنوان متغیر ملاک، پیش بینی کننده قو ی در راستای ایجاد کارآفرینی سازمانی می باشد.

لینک کمکی