فایل ورد (word) بررسي موانع بروز رفتار کارآفريني در دبيران مدارس کارودانش ناحيه 3 مشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي موانع بروز رفتار کارآفريني در دبيران مدارس کارودانش ناحيه 3 مشهد دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي موانع بروز رفتار کارآفريني در دبيران مدارس کارودانش ناحيه 3 مشهد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي موانع بروز رفتار کارآفريني در دبيران مدارس کارودانش ناحيه 3 مشهد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي موانع بروز رفتار کارآفريني در دبيران مدارس کارودانش ناحيه 3 مشهد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کارآفريني، خلاقيت و نوآوري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف این مقاله شناسایی موانع بروز کارآفرینی در رفتار دبیران می باشد.موانعی که این پژوهش مورد بررسی قرار می دهد شامل :سبک مدیریت -فرهنگ سازمان - ساختار سازمان و فناوری اطلاعات می باشد. به همین منظور موانع کارآفرینی به عنوان متغیر مستقل و رفتار کارآفرینی دبیران به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف جزو پژوهش های کاربردی محسوب میشود و روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی میباشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه دبیران مدارس کارودانش ناحیه سه شهرمشهد در سال تحصیل92-91 می باشد که تعداد کل آنها 80نفر بوده است. از این تعداد بر اساس جدول گرجسی و مورگان تعداد 66 نفر بعنوان حجم نمونه تعیین گردیده و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شده اند..ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته رفتار کارآفرینی دبیران و پرسشنامه موانع کارآفرینی در چهار بعد (سبک مدیریت -فرهنگ سازمان - ساختار سازمان و فناوری اطلاعات ) میباشد. روایی پرسشنامه ها ت وسط استادان راهنما و مشاور ومتخصصین امر مورد تایید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss و روشهای آمار توصیفی شامل شاخص های آماری(رسم جدول فراوانی، اندازه گرایشهای مرکزی و پراکنی، نمودارها) و همچنین از آمار استنباطی شامل(جدول افقی، فرمول آلفای کرونباخ، ضریب همبستگی و رگرسیون خطی استفاده شده است. چنین استنباط می شود که بین موانع کارآفرینی و کارآفرینی در رفتار وشخصیت دبیران رابطه وجود ندارد واین بیانگرآن است که در مجموع هیچ یک از موانع بیان شده در تحقیق مانع رفتار کارآفرینی در دبیران نیست.

لینک کمکی