فایل ورد (word) بررسي موانع توسعه کارآفريني، از نظر اعضاء هيات علمي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي استان قزوين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي موانع توسعه کارآفريني، از نظر اعضاء هيات علمي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي استان قزوين دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي موانع توسعه کارآفريني، از نظر اعضاء هيات علمي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي استان قزوين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي موانع توسعه کارآفريني، از نظر اعضاء هيات علمي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي استان قزوين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي موانع توسعه کارآفريني، از نظر اعضاء هيات علمي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي استان قزوين :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کارآفريني، خلاقيت و نوآوري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

پیشرفت علم وتکنولوژ ی در عصرحاضربه اندازه ا ی است که صاحب نظران این قرن (قرن21( را قرن یادگیری مداوم نام نهاده اند. در چنین فضایی نقش و جایگاه کار آفرینان به عنوان موتور توسعه بسیار بارز وحساس گشته است . پژوهش حاضر تحت عنوان موانع توسعه کارآفری نی از نظر اعضای هیات علمی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی استان قزوین می باشد. بدین منظور موانع توسعه کارآفرینی در جامعه آماری مذکورحول سه محور درون زا، برون زا ومنتجی که شامل 8 سیوال اصلی بوده است مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری شامل ک لیه اعضا ی هیات علمی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی استان قزوین بوده که با استفاده از نمونه گیری تصادفی با استفاده از جدول مورگان تعداد 150 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه بوده و داده های حاصل به دو شیوه توصیفی و استنباطی تحلیل آماری شده است. عمده ترین یافته های پژوهش نشان دادکه، طبق آزمون رتبه بندی فری دمن،اولاموانع درونزا بیشترین نقش بازدارندگی را در توسعه کارآفرینی را دارند؛ پس از آن موانع برونزا و در رتبه سوم موانع منتجی قرار دارد. ثانیا بین میزان اهمیت موانع درونزا تفاوت معنادار وجود ندارد و با توجه به میانگین رتبه های حساب شده، نقش مدیریت ارشد مهمترین مانع درونزای کارآفرینی در دانشگاهها می باشد و پس از آن به ترتیب، نقش پیچیدگی اهداف، و در نهایت نقش منابع انسانی مهمترین مانع درون زای کارآفرینی در دانشگاه هامی باشد. ثالثا بین میزان اهمیت موانع برون زا تفاوت معنادار وجود ندارد و با توجه به میانگین رتبه های محاسبه شده، نقش عوامل علمی و تحقیقاتی، مهمترین مانع برون زای کارآفرینی در دانشگاهها می باشد و پس از آن به ترتیب عوامل فرهنگی، عوامل سیاسی- اجتماعی، و در نهایت عوامل اقتصادی ومالی مهمترین موانع برون زای کارآفرینی در دانشگاهها می باشد. رابعا با توجه به میانگین رتبه محاسبه شده، نقش ضریب کوشش نیز مانع منتجی کارآفرینی در دانشگاه می باشد.

لینک کمکی