فایل ورد (word) بررسي نقش جو سازماني حمايت کننده در پرورش ايده هاي خلاقانه کارکنان دانشگاه علوم پزشکي لرستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي نقش جو سازماني حمايت کننده در پرورش ايده هاي خلاقانه کارکنان دانشگاه علوم پزشکي لرستان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي نقش جو سازماني حمايت کننده در پرورش ايده هاي خلاقانه کارکنان دانشگاه علوم پزشکي لرستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي نقش جو سازماني حمايت کننده در پرورش ايده هاي خلاقانه کارکنان دانشگاه علوم پزشکي لرستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي نقش جو سازماني حمايت کننده در پرورش ايده هاي خلاقانه کارکنان دانشگاه علوم پزشکي لرستان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کارآفريني، خلاقيت و نوآوري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش حاضر فایل ورد (word) بررسي نقش جو سازماني حمايت کننده در پرورش ايده هاي خلاقانه کارکنان دانشگاه علوم پزشکي لرستان می باشد. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش را کلیهکارکنان زن و مرد شاغل در دانشگاه فوق الذکر تشکیل دادند. بامراجعه به جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونه، 205 نفر محاسبهشد.روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ایی نسبی است. به منظورجمع آوری داده ها از دو پرسش نامه استاندارد حمایت سازمانی آیزنبرگر و پرسشنامه خلاقیت سازمانی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t تک گروهی، tگروه های مستقل و همچنین تحلیل رگرسیون با بهره گیری از نرم افزارspss استفاده شد . نتایج پژوهش نشان داد که بین جو سازمانی حمایت کننده و پرورش ایده های خلاقانه رابطه مثبت و معنا داریوجود دارد . همچنین نتایج نشان می دهد که جو سازمانی کاملا حمایت کننده در دانشگاه علوم پزشکی لرستان وجود دارد. نتایج نیز مبین آن بود که بین زنان و مردان از نظر جو سازمانی حمایت کنندهو همچنین الگوهای خلاقانه، تفاوت معنا داری وجود ندارد.

لینک کمکی