فایل ورد (word) تبيين مولفه هاي تاثير گذار موفقيت مديريت دانش جهت افزايش خلاقيت سازماني در شرکت گازکرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تبيين مولفه هاي تاثير گذار موفقيت مديريت دانش جهت افزايش خلاقيت سازماني در شرکت گازکرمانشاه دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تبيين مولفه هاي تاثير گذار موفقيت مديريت دانش جهت افزايش خلاقيت سازماني در شرکت گازکرمانشاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تبيين مولفه هاي تاثير گذار موفقيت مديريت دانش جهت افزايش خلاقيت سازماني در شرکت گازکرمانشاه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تبيين مولفه هاي تاثير گذار موفقيت مديريت دانش جهت افزايش خلاقيت سازماني در شرکت گازکرمانشاه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کارآفريني، خلاقيت و نوآوري

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

در این پژوهش از بین تعداد زیادی از عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش، هفت عامل را به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق انتخاب کرده و تاثیر آنها بر افزایش خلاقیت سازمانی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. پس از تعیین و تایید شاخص های مرتبط با متغیرهای مستقل و وابسته، پرسشنامه تهیه و در جامعه آماری تحقیق (کارکنان شرکت گازکرمانشاه که تعداد 100 نفر میباشند) توزیع گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری این تحقیق با نرمافزار آماری اس. پی. اس. اس. 16 انجام پذیرفت. تحقیق حاضر بر مبنای هدف جزء تحقیقات کاربردی می باشد. از نظر نوع متغیرها توصیفی- پیمایشی است که به روش تحقیق همبستگی انجام می گیرد، نتایج پژوهش نشان داد هنگامی که رابطه بین متغیرها یمستقل (عوامل کلیدی موفقیت مد یریت دانش) و متغیروابسته (خلاقیت سازمانی) بصورت تک تک و بدون تعامل و ارتباط عوامل با یکدیگر مورد بررسی قرار میگیرد، شش عامل از هفت عامل کلی دی موفقیت مدیریت دانش، تاثیر مثبتی بر افزا یش خلاقیت سازمان ی دارند اما هنگامی که تعامل و ارتباط عوامل کلیدی موفقیت مد یریت دانش با یکدیگر و تاثیر تواما0 متغیرهای مستقل بر متغیروابسته مورد بررسی قرار میگیرد، تنها سه عامل فرهنگ سا زمانی، اختصاص پاداش برای کارکنان و استراتژیها و سیاستهای دانش محور باعث افزایش خلاقیت سازمانی میشوند.

لینک کمکی