فایل ورد (word) خلاقيت و نوآوري و نقش موثر آن برکارآفريني سازماني مورد مطالعه: دانش جويان مرکز علمي کاربردي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) خلاقيت و نوآوري و نقش موثر آن برکارآفريني سازماني مورد مطالعه: دانش جويان مرکز علمي کاربردي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) خلاقيت و نوآوري و نقش موثر آن برکارآفريني سازماني مورد مطالعه: دانش جويان مرکز علمي کاربردي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) خلاقيت و نوآوري و نقش موثر آن برکارآفريني سازماني مورد مطالعه: دانش جويان مرکز علمي کاربردي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) خلاقيت و نوآوري و نقش موثر آن برکارآفريني سازماني مورد مطالعه: دانش جويان مرکز علمي کاربردي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کارآفريني، خلاقيت و نوآوري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به بررسی نقش موثر خلاقیت و نوآوری بر کارآفرینی سازمانی می پردازد. این تحقیق توصیفی(غیرآزمایشی) از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان یکی از مراکز علمی کاربردی در استان مازندران به تعداد 199 نفر تشکیل می دهد. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران،131 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند . برای گردآوری داده ها در این پژوهش، از پرسشنامه استاندارد کارآفرینی سازمانی مارک هیل( 1990 (و پرسشنامه خلاقیت و نوآوری استاندارد بهره گرفته شده است. پایایی سوالات با استفاده از فرمول آلفای کرانبا خ برای کارآفرینی سازمانی و خلاقیت و نوآوری به ترتیب 81,0 و 89,0 سنجش و تایید قرارگرفت . برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف - اسمیرنوف و ضریب همبستگی با نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بین کارآفرینی سازمانی با خلاقیت و نوآوری و ابعاد آن (شایستگی، تاثیر، استقلال، اعتماد) رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی