فایل ورد (word) رابطه رهبري تحول آفرين و رفتار شهروندي سازماني شاهد تجربي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنکابن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) رابطه رهبري تحول آفرين و رفتار شهروندي سازماني شاهد تجربي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنکابن دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) رابطه رهبري تحول آفرين و رفتار شهروندي سازماني شاهد تجربي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنکابن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) رابطه رهبري تحول آفرين و رفتار شهروندي سازماني شاهد تجربي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنکابن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) رابطه رهبري تحول آفرين و رفتار شهروندي سازماني شاهد تجربي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنکابن :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کارآفريني، خلاقيت و نوآوري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و مولفههای آن با رفتار شهروندی سازمانی می باشد. ای ن پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن که تعداد آنها 220 نفر می باشد، که از ای نمیزان بر اساس جدول مورگان تعداد 136 نفر به روش تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامههای تحول آفرین (MLQ (باس و آولیو (1995 (با 14پرسش و رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کونوسکی (1996 (با 11پرسش میباشد؛ جهت بررسی روایی پرسشنامه از روایی صور ی(ظاهری) استفاده شده و میزان پایایی دو پرسشنامه به روش آلفا ی کرونباخ به ترتیب 897/0 و 693/0 بدست آمده است. به منظور بررسی فرضیهها با بهکارگ یری نرم افزار 0.V21 SPSS از آزمون تحلیل همبستگی اسپیرمن استفاده شد. یافتههای پژوهش نشان داد که رابطه معنیداری بین رهبری تحول آفرین و مولفههای آن - نفوذ آرمانی، انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی و ملاحظات فردی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن وجود دارد. بر اساس یافتههای پژوهش م یتوان اذعان داشت که رهبران تحول آفرین افراد جذابی هستند که کارکنان را به لحاظ عاطفی و احساسی شناسایی می کنند و کارکنان زمانی به افزایش تلاش ها و کوشش های اضافی مبادرت خواهند کرد که آنها با رهبرانی تحول آفرین کار کنند، وقتی که رهبران تحول آفرین روابط نزدیک، صمیمانه و حمایتی را پرورش دهند در آن صورت کارکنان برای بروز سطح بالایی از رفتار شهروندی سازمانی تمایل خواهد داشت. رهبری تحول آفرین از ابعاد مختلف بر رفتار شهروندی کارکنان تاثیر می گذارد. رهبران تحول آفرین به واسطه ی ویژگی های مختلف خود آرمانهای دیگران را ارتقاء می دهند و افراد سازمان را به سطوح بالاتری از عملکرد می رسانند.

لینک کمکی