فایل ورد (word) رابطه ميان خلاقيت، انگيزه دروني و نوآوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) رابطه ميان خلاقيت، انگيزه دروني و نوآوري دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) رابطه ميان خلاقيت، انگيزه دروني و نوآوري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) رابطه ميان خلاقيت، انگيزه دروني و نوآوري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) رابطه ميان خلاقيت، انگيزه دروني و نوآوري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کارآفريني، خلاقيت و نوآوري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

پژوهش پیشرو با هدف بررسی تاثیر خلاقیت کارکنان بر انگیزه درونی آن ها و نیز رابطه میان خلاقیت و نوآوری و نیز رابطه میان انگیزه و نوآوری به انجام رسید . نمونه مورد نظر جهت بررسی فرضیه های این پژوهش از بین کارکنان کارخانه سیم و کابل مغاندر شهرستان شاهرود بوده که جامعه آماری موردنظر 420 نفر استکه از این تعداد با استفاده از جدول مورگان تعداد 123 نفر به عنواننمونه انتخاب گردید لیکن برای دستیابی به نتایج بهتر تعداد 220پرسشنامه تهیه شدند که به صورت تصادفی ساده، انتخاب گردیدند. پژوهش حاضر از نوع مطالعات کاربردی می باشد و جهت جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. که برای تایید پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. در این پژوهش، به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده، از دو روشآماری توصیفی و آماری استباطی بهره برده شده است. در پژوهش حاضر برای پردازش داده ها و بررسی فرضیه ها نرم افزار آماری spss مورد استفاده قرار گرفت و نتایج تحلیل نشان داد که خلاقیتبر انگیزه درونی ارتباط مثبت دارد به بیانی دیگر با افزایش خلاقیت افراد، انگیزه آن ها برای انجام وظایفشان بیشتر می شود . همچنین خلاقیت بر نوآوری و در نهایت انگیزه درونی بر نوآوری نیز ارتباط مثبت دارد.

لینک کمکی