فایل ورد (word) رابطه هوش سازماني با خلاقيت در بين کارکنان اداره کل ورزش وجوانان خراسان جنوبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) رابطه هوش سازماني با خلاقيت در بين کارکنان اداره کل ورزش وجوانان خراسان جنوبي دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) رابطه هوش سازماني با خلاقيت در بين کارکنان اداره کل ورزش وجوانان خراسان جنوبي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) رابطه هوش سازماني با خلاقيت در بين کارکنان اداره کل ورزش وجوانان خراسان جنوبي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) رابطه هوش سازماني با خلاقيت در بين کارکنان اداره کل ورزش وجوانان خراسان جنوبي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کارآفريني، خلاقيت و نوآوري

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین هوش سازمانی و خلاقیت در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی می باشد . این تحقیق براساس هدف از نوع کاربردی و برمبنای روش از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری،کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی وگروه نمونه، 50نفر از کارکنان می باشند که به روش نمونهگیری تصادفی طبقه ای با تخصیص نامتناسب انتخاب گردیدند. به منظور گردآوری اطلاعات ازپرسشنامه های استاندارد هوش سازمانی و خلاقیت استفاده شد. .برای تجزیه وتحلیل دادهها ازآمار توصیفی وآماراستنباطی شاملضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها در این پژوهش نشان دادکه ب ین همه ی ابعاد هوش سازمانی با خلاقیت رابطه معنیداروجود ندارد اما در بعد سرنوشت مشترک، روحیه سازمانی و کاربرد دانش رابطه معنادار وجود دارد. (05/0<p)نتایج حاصله از این تحقیق بیانگر این موضوع می باشد که به کار گیری مولفه های هوش سازمانی باعث افزایش خلاقیت و کارآیی کارکنان می گردد.

لینک کمکی