فایل ورد (word) واکاوي نقش آموزشکده ها و دانشکده هاي فني وحرفه اي درايجاد اشتغال وتقويت روحيه کارآفريني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) واکاوي نقش آموزشکده ها و دانشکده هاي فني وحرفه اي درايجاد اشتغال وتقويت روحيه کارآفريني دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) واکاوي نقش آموزشکده ها و دانشکده هاي فني وحرفه اي درايجاد اشتغال وتقويت روحيه کارآفريني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) واکاوي نقش آموزشکده ها و دانشکده هاي فني وحرفه اي درايجاد اشتغال وتقويت روحيه کارآفريني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) واکاوي نقش آموزشکده ها و دانشکده هاي فني وحرفه اي درايجاد اشتغال وتقويت روحيه کارآفريني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کارآفريني، خلاقيت و نوآوري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر نقش دانشکده های فنی وحرفه ای باهنر شهر شیراز درایجاد اشتغال وتقویت روحیه کارآفرینی دانش آموختگان سال 92-1391بوده است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقپیمایشی می باشد. به منظور اجرای پژوهش از یک مقیاس محقق ساخته 91 سوالی استفاده شد؛ روایی و پایایی هر دو مقیاس با روش روایی محتوایی و آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. برایگردآوری داده ها، نمونه آماری مربوط به دانش آموختگان، از روشنمونه گیری طبقه ای و تصادفی به تفکیک مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی استفاده شد. تجزیه وتحلیل آماری داده ها نشان داد که: 1-رابطه معناداری بین تقویت روحیه کارآفرینی و اشتغال دانش آموختگان وجود دارد؛ به ترتیب، ابعاد: استفاده از استعداد ها و توانایی های زیر دستان،تفویض اختیار به زیردستان،تمایل به مخاطره آمیزی، خصوصیات خلقی، تاکید بر شیوه های نوین و آکادمیک،نحوهاستفاده از منابع انسانی و مادی، از قدرت پیش بینی مناسبی برایاشتغال دانش آموختگان برخوردار هستند. اما ابعاد: صرفه جویی در منابع، و دست و پا گیری قوانین و آیین نامه ها دولتی از قدرت پیشبینی مناسبی برای اشتغال دانش آموختگان برخوردار نبودند. 2 -بینمیزان اشتغال و تقویت روحیه کارآفرینی دانش آموختگان بر حسب وضعیت تاهل آنها تفاوت مثبت و معناداری وجود دارد. 3 -بین میزان اشتغال و تقویت روحیه کارآفرینی دانش آموختگان بر حسب مدرک تحصیلی آنها تفاوت مثبت و معناداری وجود دارد. 4-رشته تحصیلیدر افزایش اشتغال و تقویت روحیه کارآفرینی دانش آموختگان تاثیرمثبت و معناداری داشته است.

لینک کمکی