فایل ورد (word) بررسي صحيح بودن مقدار اشعه داده شده در پرتو درماني سرطان پستان با ترمولومينسانس دوزيمتري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي صحيح بودن مقدار اشعه داده شده در پرتو درماني سرطان پستان با ترمولومينسانس دوزيمتري دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي صحيح بودن مقدار اشعه داده شده در پرتو درماني سرطان پستان با ترمولومينسانس دوزيمتري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي صحيح بودن مقدار اشعه داده شده در پرتو درماني سرطان پستان با ترمولومينسانس دوزيمتري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي صحيح بودن مقدار اشعه داده شده در پرتو درماني سرطان پستان با ترمولومينسانس دوزيمتري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران)

تعداد صفحات :10

به نظر می رسد روش دوزیمتری in vivo روشی مناسب برای اطمینان حاصل كردن از كیفیت(quality assurance) رادیوتراپی با CO-60 باشد و می تواند جزء برنامه روزمره بخشهای رادیوتراپی قرار گیرد. در این بررسی به روش دوزیمتری in vivo مقدار دوز نقاط ورودی و خروجی بدن برای 30 بیمار مبتلا به سرطان پستان در میدان مماسی توسط تراشه های ترمولومینسانس (TLD) در بخش رادیوتراپی بیمارستان امام خمینی اندازه گیری شد. در این بررسی تراشه های TLD در برابر آشكارساز فارمر SSDL (Secondary Standard Dosimetry Laboratory) سازمان انرژی اتمی ایران كالیبره شدند. همچنین فاكتورهای اصلاح كننده برای انتقال شرایط مرجع به شرایط بالینی بیمار در ازای تغییر اندازه میدان، فاصله منبع تا سطح پوست، ضخامت، زاویه تابش و پرتوهای پراكنده برگشتی اندازه گیری و منحنیهای مربوطه رسم شد. در این تحقیق، برای اندازه گیری دوز نقاط میانی بیماران، دوز نقاط ورودی، خروجی و میانی در فانتوم لایه ای طراحی شده از جنس پرسپكس اندازه گیری شد سپس با دوزیمتری نقاط ورودی و خروجی بیماران با تراشه های TLD دوز نقطه میانی محاسبه گردید. دوز نقاط اندازه گیری شده با دوز محاسبـــه شده در طرح درمان بیمار مقایســـه و میـــزان انحراف نسبی آنها به دست آمد و نتایـــج كلـــی به صورت هیستوگرام رســـم شـــد. با توجــــه بــــه حداكثـــر خطای مجــــاز توصیـــه شده توسط ICRU (Internatinal Comission on Radiation Units and Measurements)(5%) میزان خطاهای خارج از استاندارد مشخص شدند. مقایسه هیستوگرام نقاط ورودی، میانی و خروجی با میانگینهای 95/1%، 87/6% و 3/4% و انحراف استانداردهای 5%، 5/6% و 11% اختلاف معناداری را تنها بین نقاط ورودی و میانی نشان داد. با توجه به مقادیر انحراف استاندارد، گستردگی خطا در نقطه خروجی نسبت به نقطه ورودی مشخص می گردد كه می تواند به علت وجود منابع ایجاد كننده خطای بیشتر در این نقطه باشد. تجزیه و تحلیل بیشتر هیستوگرامها به صورت میدانهای جداگانه برای میدانهای مماسی داخلی و خارجی نشان داد كه این اختلاف برای نقطه خروجی معنی دار می باشد (PValue=0.01) كه می تواند ناشی از خطای الگوریتمهای محاسباتی و خطاهای مربوط به تنظیم بیمار باشد. بطور خلاصه منابع خطای این تحقیق كه توسط دوزیمتری in vivo مشخص شد عبارت بودند از: خطا در الگوریتمهای محاسباتی بخصوص خطا در محاسبه ناهمگنی ها و انحنای بیمار، خطا در تنظیم بیمار (set-up)، حركت بیمار، خطای خروجی دستگاه و خطای ناشی از انتقال اطلاعات. هدف از انجام این تحقیق تشخیص و تعیین مقدار خطاهای ایجاد شده در پایان درمان بیمار بوده است. بنابراین روش دوزیمتری in vivo می تواند نقش مهمی در اجرای كنترل كیفی (Q.C) بخش رادیوتراپی جهت ارتقای كیفی درمان بیماران داشته باشد.
كلید واژه: رادیوتراپی، كنترل كیفی، ترمولومینسانس دوزیمتری، بافت پستان

لینک کمکی